Sijoitustuotteiden vertailu - Tunnuslukuja

Artikkelin indeksi
Sijoitustuotteiden vertailu
Rahastopalvelut helpottavat vertailua
Tunnuslukuja
Kaikki sivut

Tunnuslukuja

Seuraavassa käsitellään yleisimpiä sijoituskohteiden tunnuslukuja tulkintaohjeineen. Tunnuslukuja luettaessa on hyvä tarkastella useaa tunnuslukua yhtä aikaa kokonaiskuvan saamiseksi. On myös hyvä pitää mielessä, että tunnusluvut perustuvat historiatietoon ja niiden arvot voivat muuttua.

Alfa

Alfa (Jensenin alfa) ilmaisee, kuinka paljon sijoitus on tuottanut yli tai alituottoa verrattuna sen sisältämään markkinariskiin (beta-riski). Positiivinen alfa kertoo, että sijoitus on tuottanut enemmän kuin vastaavan riskitason markkinasijoitus (indeksi). Tunnuslukua käytetään esimerkiksi sijoitusrahastojen yhteydessä rahastopalveluissa.

Beta

Beta kuvaa sijoituksen markkinariskiä ja muutosherkkyyttä markkinan (indeksin) muutoksille. Beta 1 tarkoittaa, että arvopaperin (tai salkun) sisältämä markkinariski vastaa indeksiä. Alle yhden beta merkitsee, että arvopaperin (tai salkun) markkinariski on keskimääräistä pienempi, ja yli yhden vastaavasti suurempi.

Beta kuvaa myös sijoituksen arvon muutosherkkyyttä indeksin muutoksille: jos indeksi nousee (laskee) yhden prosentin, odotetaan esimerkiksi sijoituksen jonka beta on 0,7 nousevan (laskevan) 0,7 prosenttia. Betaa käytetään osakkeiden ja esimerkiksi sijoitusrahastojen yhteydessä rahastopalveluissa.

Duraatio

Duraatiota käytetään korkosijoitusten yhteydessä. Duraatio kuvaa korkoinstrumentin (myös korkosalkun tai korkorahaston) keskimääräistä takaisinmaksuaikaa huomioiden rahan aika-arvon. Duraatio ilmoitetaan vuosina. Duraatio kuvaa myös korkoriskin suuruutta. Mitä suurempi duraatio, sitä suurempi korkoriski. Korkoriski merkitsee sitä, että korkosijoitusten markkina-arvot vaihtelevat korkotason mukana. Kun markkinakorko nousee, laskevat korkosijoitusten hinnat. Vastaavasti korkojen laskiessa korkosijoitusten hinnat nousevat.

Pienillä koron muutoksilla (modifioitu) duraatio kuvaa lainapaperin hinnan muutosta korkotason muuttuessa. Jos korkotaso nousee (laskee) x prosenttia, laskee (nousee) lainapaperin hinta x * modifioitu duraatio prosenteissa. Kaava antaa mielekkäitä tuloksia vain hyvin pienillä koron muutoksilla.

Sharpen luku

Sharpen luku kertoo sijoituksen riskisuhteutetusta tuotosta. Se lasketaan vähentämällä sijoituksen tuotosta riskitön korko ja jakamalla tulos sijoituksen riskillä (volatiliteetti). Tunnusluvun avulla on helppoa vertailla esimerkiksi sijoitusrahastoja keskenään: mitä suurempi sharpen luku, sitä parempi on riskisuhteutettu tuotto.

TER

TER-luku (Total Expense Ratio) kertoo sijoitusrahaston perimien kokonaiskulujen prosenttiosuuden tarkastelujakson suurimmasta rahastopääomasta (joskus käytetään keskimääräistä pääomaa). TER-luku sisältää hallinnointi-, säilytys- ja palkkiokulut, mutta ei kaupankäyntikustannuksia. Myöskään merkintä- ja lunastuspalkkiot sekä muut mahdolliset sijoittajan suoraan maksamat kulut eivät sisälly TER-lukuun. Sijoitusrahastoyhdistys suosittelee julkistamaan kaupankäyntikustannukset rahaston vuosikertomuksessa ja osavuosiraporteissa.

Tracking error

Tracking error –luku kuvaa sijoitustuotteen, esimerkiksi sijoitusrahaston, kykyä seurata vertailuindeksiä. Mitä pienempi tracking error on, sitä tarkemmin sijoitustuotteen tuotto on seurannut indeksiä. Matemaattisesti luku on sijoitustuotteen ja vertailuindeksin tuottoeron keskihajonta. Tracking error –luvun katsotaan myös kuvaavan ns. aktiivista riskiä, poikkeamista indeksistä.

Volatiliteetti

Volatiliteetti kuvaa sijoituksen arvonvaihtelun suuruutta, eli riskiä. Mitä suurempi volatiliteetti, sitä suuremmat ovat sijoituksen arvon muutokset. Volatiliteetti ilmoitetaan yleensä prosentteina vuodessa. Matemaattisesti volatiliteetti on sijoituksen tuoton keskihajonta.

© Tekijänoikeuksin suojattua alkuperäistä materiaalia. Lainattaessa lähde mainittava (Investori.com). Jos lainaat tekstiä nettiin, pyydämme linkittämään alkuperäiselle sivulle. Kokonaisen artikkelin lainaaminen kielletty ilman Investorin kirjallista lupaa.

Protected by Copyscape Originality Checker


Lue myös

Sijoittamisen alkuun pienellä pääomalla

article thumbnail Pienelläkin kuukausittaisella sijoituksella voi saada kokoon merkittävän summan, kunhan...
Lue lisää...

Korkokäyrä antaa tärkeää tietoa sijoittajalle

article thumbnail Talouslehden sivulta löytyy kuvaaja, johon on piirretty eripituisten markkinakorkojen tuotot....
Lue lisää...

Geenitkin vaikuttavat sijoitusmenestykseen

article thumbnail Käytännössä jokainen sijoittaja sortuu joskus tavallisiin sijoitusvirheisiin; ”liiallinen...
Lue lisää...

Onko indeksisijoitus paras sijoitus?

article thumbnail Akateeminen sijoitustutkimus neuvoo yleensä sijoittajia laittamaan valtaosan sijoitussalkun...
Lue lisää...