Sijoitustuotteiden vertailu

Artikkelin indeksi
Sijoitustuotteiden vertailu
Rahastopalvelut helpottavat vertailua
Tunnuslukuja
Kaikki sivut

Sijoitustuotteiden runsaus voi tehdä niiden vertailusta ylivoimaiselta vaikuttavan tehtävän. Vertailua helpottaa kuitenkin tuotteiden jakaminen vertailukelpoisiin ryhmiin ja alalla vakiintuneiden tunnuslukujen käyttö.

Tässä artikkelissa käsitellään keskeisiä tunnuslukuja ja seikkoja joihin kannattaa kiinnittää huomiota. Numeroita ja tunnuslukuja ei tarvitse pelästyä, sillä niiden käyttö on varsin yksinkertaista.

 

Tuotto ja riskisuhteutettu tuotto

Sijoitustuotteita vertailtaessa on aina se vaara, että verrataan omenoita appelsiineihin, eli kahta täysin erilaista tuotetta keskenään. Sijoitusten raakatuottoja ei ole mielekästä verrata keskenään. Vertailussa tulee huomioida millaisella riskillä tuotto on saavutettu. Parhaiten vertailu tapahtuu vertaamalla keskenään samantyyppisiä sijoituskohteita ja käyttämällä tarpeen vaatiessa riskisuhteutetun tuoton tunnuslukuja.

Sharpen luku on sopiva mittari samantyyppisten sijoitusten keskinäiseen vertailuun. Sharpen luku saadaan jakamalla sijoituskohteen riskittömän tuoton ylittävä tuotto kohteen riskillä. Sharpen luku löytyy valmiiksi laskettuna esimerkiksi sijoitusrahastoille (mm. Morningstar-rahastopalvelusta).

Sharpen luvun käyttö on suoraviivaista: suurempi sharpen luku on parempi. Vaikka sharpen luku huomioikin riskin, soveltuu se parhaiten samantyyppisten kohteiden keskinäiseen vertailuun. Sharpen luku kykenee huomioimaan vain toteutuneen riskin. Ainahan riski ei toteudu ja hyvinkin riskipitoisena pidetty sijoituskohde voi tuottaa tasaista ja hyvää tuottoa, eli saavuttaa korkean sharpen luvun.

Vertailuindeksit

Sijoitustuotteiden markkinoinnissa ja tuoton raportoinnissa käytetään usein hyväksi erilaisia markkinaindeksejä, joihin tuotteiden kehitystä verrataan. Aina valittu indeksi ei teknisistä tai muista syistä kuitenkaan vastaa parhaiten sijoitustuotteen riskiä ja tuottoa.

Osakeindeksejä on kahta lajia: hinta- ja tuottoindeksejä. Hintaindeksi sisältää osakkeiden hinnanmuutoksen, mutta ei osinkoja. Tuottoindeksi sisältää myös osingot. Vertailuindeksinä tulisi käyttää tuottoindeksiä, jolloin salkunhoidosta saadaan parempi kuva.

Rahastosijoittaja saa indekseistä mielenkiintoista tietoa internetissä toimivista rahastopalveluista (Morningstar ja Eufex). Nämä palvelut hakevat tilastollisia menetelmiä käyttäen rahastolle parhaiten sopivan indeksin (best fit index). Tämän indeksin yhteydessä esitetään kolme tunnuslukua: R2-selitysaste, beta ja alfa. R2 kuvaa indeksin sopivuutta rahastoon. Sen voi tulkita kuvaavan sitä, kuinka monta prosenttia indeksi selittää rahaston liikkeistä. Jos R2 on 100 %, seuraa rahasto täydellisesti indeksin liikkeitä. Beta kuvaa rahaston muutosherkkyyttä indeksin liikkeisiin (ks. tunnusluvut). Alfa kuvaa rahaston saavuttamaa riskisuhteutettua yli- tai alituottoa indeksiin verrattuna. Näiden tunnuslukujen avulla on helppoa selvittää, poikkeaako rahaston kehitys merkittävästi indeksistä ja saavuttaako rahasto aktiivista lisätuottoa.


Salkunhoito ja sijoituskustannukset

Tuotot ja riskit vaihtelevat, mutta sijoituskustannukset pysyvät. Edellisen pohjalta ei liene yllätys, että useiden tutkimuksien mukaan juuri salkunhoidon kustannukset selittävät muita tekijöitä paremmin sijoittajan saamaa lopullista tuottoa.

Sijoittajan tulisikin huolellisesti vertailla eri sijoitusvaihtoehtoja ja pyrkiä löytämään kustannustehokkaita sekä tuottavia vaihtoehtoja. Joskus sijoitustuotteen kokonaiskustannuksien selvittäminen vaatii kuitenkin melkoista salapoliisin työtä. Epäselvissä tilanteissa kuluista kannattaa aina kysyä suoraan sijoitustuotteen tarjoajalta. Nykyinen arvopaperimarkkinalainsäädäntö velvoittaa palveluntarjoajan antamaan ei-ammattimaiselle asiakkaalle hyvissä ajoin riittävät tiedot mm. palveluun liittyvistä kuluista ja palkkioista.
© Tekijänoikeuksin suojattua alkuperäistä materiaalia. Lainattaessa lähde mainittava (Investori.com). Jos lainaat tekstiä nettiin, pyydämme linkittämään alkuperäiselle sivulle. Kokonaisen artikkelin lainaaminen kielletty ilman Investorin kirjallista lupaa.

Protected by Copyscape Originality Checker


Lue myös

Sijoittamisen viisastenkivi – hajautus

article thumbnail Osakesijoittajat ovat pitkään etsineet sijoittamisen viisastenkiveä, menetelmää, joka toisi...
Lue lisää...

Kymmenen sijoitussääntöä muistettavaksi

article thumbnail Sijoitusmaailman konkari Bob Farrell on laatinut sijoittajille ’10...
Lue lisää...

Ovatko ennusteet kolikonheittoa?

article thumbnail Osakekurssien muutokset ovat pitkälle satunnaisia, eikä kukaan voi varmuudella ennustaa...
Lue lisää...

Geenitkin vaikuttavat sijoitusmenestykseen

article thumbnail Käytännössä jokainen sijoittaja sortuu joskus tavallisiin sijoitusvirheisiin; ”liiallinen...
Lue lisää...