Sijoitussalkun rakentaminen

Sijoitussalkun rakentaminen lähtee liikkeelle omista lähtökohdista: Mitkä ovat sijoitustavoitteet? Tavoitellaanko pääoman turvaa ja maltillista tuottoa, vai pääoman kasvua riskit hyväksyen? Minkä kokoista summaa sijoitetaan ja kuinka pitkäksi aikaa? Sijoitetaanko kertasumma vai tehdäänkö säännöllisiä sijoituksia?

Sijoitussalkun rakentaminen edellyttää myös hyviä tietoja eri sijoitusinstrumenteista. Erityisen tärkeää on, että kaavailtu sijoitussalkku on tasapainossa henkilökohtaisen riskin sieto- ja kantokyvyn kanssa. Tarvittaessa sijoitussalkkua onkin hyvä suunnitella yhdessä sijoitusneuvojan kanssa.

Tärkeintä on kuitenkin lähteä liikkeelle ja aloittaa suunnittelu eri vaihtoehtoihin tutustuen. Sijoitussalkun rakentamisessa ei ole mitään yhtä totuutta. Hyvinkin erilaisilla strategioilla voidaan saavuttaa onnistuneita tuloksia, kunhan niitä seurataan määrätietoisesti.

 

Sijoitussalkun allokaatio on tärkein päätös

Sijoittajan tärkein päätös on sijoitussalkun allokaatio, eli varojen jako eri sijoitusinstrumenttien kesken. Tutkimusten mukaan allokaatio määrää yli 90-prosenttisesti sijoitussalkun tuotto-odotuksen ja riskin.

Sijoitusinstrumentteja on tässä päätöksenteossa hyvä tarkastella kolmena luokkana: lyhyen koron sijoitukset, pitkän koron sijoitukset (joukkovelkakirjat) ja pörssiosakkeet. Tärkeimmät seikat allokaatiosta päätettäessä ovat sijoittajan riskinsietokyky ja kaavailtu sijoitusaika. Omaa riskinsietokykyä voi haarukoida riskinsietokyky-testillä (linkki artikkeliin riskinsietokyky).

Tutkimusten mukaan pörssiosakkeet tarjoavat muita arvopaperisijoituksia paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Koska osakkeet voivat kuitenkin lyhyellä aikavälillä menettää huomattavasti arvoaan, on sijoittajan syytä sijoittaa osa varoistaan korkoinstrumentteihin. Korkoinstrumentit tuovat sijoitussalkkuun vakautta, kun taas osuus osakkeissa tarjoaa mahdollisuuden hyvään arvonnousuun.

Sijoitussalkussa on oikea määrä osakeriskiä, kun sijoittajan olo tuntuu siedettävältä markkinaolosuhteista riippumatta. Ohjeellisia arvoja osakesijoitusten osuudesta pitkän aikavälin sijoitussalkussa voidaan antaa seuraavasti: varovainen sijoittaja 25 %, riskiä sietävä sijoittaja 40-60 % ja riskiä hakeva sijoittaja 60-90 % osakkeita.

Esimerkkisalkku riskiä sietävälle sijoittajalle pitkälle aikavälille

 

Arvopaperiluokka

Jako luokan sisällä

Lyhyt korko 5 %

Pankkitalletukset

Lyhyen koron rahasto

Pitkä korko 25 %

Joukkovelkakirjat

Pitkän koron rahasto

Osakkeet 60 %

15 % Suorat osakesijoitukset

15 % Eurooppa-rahasto(t)/ ETF

15 % Yhdysvallat-rahasto(t)/ ETF

15 % Kehittyvät markkinat rahasto(t)/ ETF

Muut sijoitukset 10 %

Vaihtoehtoiset sijoitukset, muut

Pidä osa varoista aina käteistä vastaavassa muodossa

Sijoittajan kannattaa aina huolehtia maksuvalmiudesta ja säilyttää osa varoista käteistä vastaavassa muodossa, eli lyhyen koron rahastossa tai pankkitalletuksissa. Nämä varat saa nopeasti käyttöön yllättävän menon sattuessa tai hyvän ostotilaisuuden osuessa kohdalle.
Jos kaikki varat ovat sidottuina osakesijoituksiin tai joukkovelkakirjoihin, voi markkinatilanne olla mahdollisimman epäedullinen, kun varoja yllättäen tarvitaan. Lyhyen koron rahasto toimii myös turvasatamana, jos varoja ei haluta altistaa muiden sijoitusinstrumenttien riskeille tai ne halutaan varata johonkin tiettyyn lähitulevaisuuden hankintaan.

 

Sijoitusten hajautus

Sijoitusriskiä pienennetään hajauttamalla, eli jakamalla sijoitukset useiden eri sijoituskohteiden kesken. Osakesijoituksissa huolellinen hajautus on aina tärkeää osakkeisiin liittyvän korkean riskin vuoksi, mutta myös korkosijoituksissa kannattaa huolehtia riittävästä hajautuksesta eri liikkeellelaskijoiden kesken.

Osakesijoitukset kannattaa hajauttaa laajasti eri toimialoille, erityyppisten osakkeiden kesken (arvo-osakkeet, kasvuosakkeet, pienet yhtiöt ja suuret yhtiöt) sekä myös maantieteellisesti. Kustannustehokkaat indeksirahastot ja pörssilistatut indeksiosuusrahastot (ETF) mahdollistavat erinomaisen hajautuksen jo pienelläkin pääomalla.

Indeksisijoittajan kannattaa kuitenkin varmistua siitä, että sijoitussalkku sisältää myös pieniä yhtiöitä, sillä sijoitustutkimusten mukaan pienet yhtiöt ovat tuottaneet sijoittajille suuria yhtiöitä paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Monet indeksirahastot seuraavat lähinnä suurten yhtiöiden kehitystä, ja siksi on tärkeää, että sijoittaja hakee salkkuun myös pieniä yhtiöitä esimerkiksi aktiivisesti hallinnoituja sijoitusrahastoja tai pienten yhtiöiden ETF:iä hyödyntäen.

Usein on edullista harjoittaa myös osakesijoitusten aikahajautusta, eli ostaa osakkeita tai rahasto-osuuksia säännöllisin väliajoin kiinteällä summalla. Tämän strategian tärkein etu on sen epämiellyttävän tilanteen välttäminen, jossa sijoittaja ostaa suurella kertasummalla osakkeita juuri ennen kurssien kääntymistä laskuun. Sijoittaja voi myös hyötyä hankintahinnan keskiarvoittumisesta. Tällä menetelmällä osakkeita tai rahasto-osuuksia hankitaan suhteessa enemmän silloin, kun ne ovat edullisempia.

 

Sijoituskohteiden valinta

 

Käytettävät sijoitusinstrumentit on syytä valita sijoitusbudjetin mukaan. Tavoitteena on löytää ne sijoitusinstrumentit, joilla haluttuihin arvopaperiluokkiin voidaan tehdä hajautettuja sijoituksia mahdollisimman kustannustehokkaasti. Pienen kertasumman tai pienten säännöllisten sijoitusten tekeminen on käytännössä edullisempaa kustannustehokkaiden rahastojen kuin suorien sijoitusten kautta.

 

Korkosijoitusten rooli sijoitussalkussa

Korkosijoitusten rooli sijoitussalkussa on tuoda vakautta. Tähän tarkoitukseen soveltuvat parhaiten korkean luottoluokituksen (ns. investment grade) lyhyen ja keskipitkän koron sijoitukset (talletukset, sopivat joukkovelat sekä korkorahastot). Näin siksi, että nämä korkosijoitukset ovat turvallisia ja niiden riippuvuus osakekurssien liikkeistä on hyvin pieni, jolloin salkun hajautus tehostuu.

Matalan luottoluokituksen omaavien yrityslainojen käyttöön sijoitussalkun korko-osana kannattaa suhtautua hyvin varovaisesti: samat tekijät jotka laskevat osakkeiden arvoa, pudottavat myös matalan luottoluokituksen yrityslainoja, jolloin hajautushyöty jää puutteelliseksi.

 

Ydinsalkku ja satelliitit

Sijoittajat haluavat usein tehdä aktiivisia sijoituspäätöksiä ja kokeilla ehkä onneakin. Aktiivisen sijoittamisen riskejä voi pienentää jakamalla sijoitussalkku passiivisesti hallinnoituun ytimeen ja aktiivisiin satelliittisijoituksiin.
Salkun ydin muodostuu erittäin laajasti hajautetuista korko-, osake- ja rahastosijoituksista, joilla on hyvin edullinen palkkiorakenne (esimerkiksi indeksirahastot ja ETF:t). Tämän ytimen, jonka tulisi muodostaa salkusta vähintään puolet, lisäksi sijoittaja voi valita erikoisempia sijoituskohteita oman riskinottohalunsa mukaan.

 

Sijoitussalkun seuranta ja tasapainottaminen

Sijoitussalkun kehitystä – tuottoa ja riskiä – tulee seurata salkkutasolla. Yksittäisten sijoitusten päivittäinen seuranta johtaa helposti kokonaiskuvan hämärtymiseen ja emotionaaliseen tulkintaan riskistä. Hajautetun sijoitussalkun ideana on juuri siinä, että yksittäisten sijoitusten erilaiset kurssimuutokset vaimentavat koko sijoitussalkun arvonvaihtelua.


Aika-ajoin voi olla tarpeen myös huoltaa sijoitussalkkua. Esimerkiksi kerran vuodessa voi tarkastella eri arvopaperiluokkien suhteita verrattuna alkuperäiseen sijoitussuunnitelmaan. Jos jokin arvopaperiluokka on kasvanut voimakkaasti, voi olla tarpeellista tasapainottaa sijoitussalkku alkuperäisiin painoihin. Näin pienennetään altistumista tietyn arvopaperiluokan riskeille ja saavutetaan hajautushyötyä. Esimerkiksi jos sijoitussalkun osakeosuus on kasvanut voimakkaasti, voi olla tarpeen pienentää osakeriskiä ja kasvattaa korkosijoitusten osuutta salkussa.

Tasapainotuksen varjopuoli on, että varojen siirrosta realisoituu luovutusvoiton vero. Tasapainoa voi tavoitella myös suuntaamalla uudet sijoitukset hitaammin kasvaneeseen arvopaperiluokkaan.


© Tekijänoikeuksin suojattua alkuperäistä materiaalia. Lainattaessa lähde mainittava (Investori.com). Jos lainaat tekstiä nettiin, pyydämme linkittämään alkuperäiselle sivulle. Kokonaisen artikkelin lainaaminen kielletty ilman Investorin kirjallista lupaa.

Protected by Copyscape Originality Checker


Lue myös

Älä ole huono sijoittaja

article imageSijoittajat vaarantavat oman varallisuutensa monin tavoin: He käyvät liian usein osakekauppaa. He...
Lue lisää...

Kymmenen sijoitussääntöä muistettavaksi

article thumbnail Sijoitusmaailman konkari Bob Farrell on laatinut sijoittajille ’10...
Lue lisää...

Sijoittamisen viisastenkivi – hajautus

article thumbnail Osakesijoittajat ovat pitkään etsineet sijoittamisen viisastenkiveä, menetelmää, joka toisi...
Lue lisää...

Geenitkin vaikuttavat sijoitusmenestykseen

article thumbnail Käytännössä jokainen sijoittaja sortuu joskus tavallisiin sijoitusvirheisiin; ”liiallinen...
Lue lisää...