Sijoittamisen perusteet

Uudesta sijoittajasta sijoitusmarkkinat voivat vaikuttaa monimutkaisilta. Erilaisia sijoituskohteita on runsaasti. Miten niistä löytää itselle parhaan vaihtoehdon? Seuraavassa käydään läpi perusseikkoja, jotka auttavat ymmärtämään sijoitusmarkkinoiden toimintaa ja hahmottamaan itselle sopivaa sijoitussalkkua.

 

Sijoituskohteet

Sijoitusmarkkinoilla on loputtomasti yksittäisiä tuotteita, ja niiden kaikkien hallinta on ilmeisen mahdoton urakka. Kokonaisuuden ymmärtäminen helpottuu kuitenkin suuresti, kun ryhmittelee sijoitustuotteet arvopaperiluokkiin (varallisuusluokkiin).

Perusarvopaperiluokat ovat rahamarkkinasijoitukset (ns. lyhyt korko), joukkovelkakirjat (ns. pitkä korko) ja pörssiosakkeet. Muitakin varallisuusluokkia toki on, ja monet jakavat perusluokat vielä alaryhmiin. Näillä arvopaperiluokilla pääsee kuitenkin hyvin alkuun sijoitussalkun rakentamisessa.

Arvopaperiluokat ja sijoituskohteet:

Lyhyt korko: Yksityissijoittajalle: erilaiset pankkitalletukset, lyhyen koron rahastot

Pitkä korko: Joukkovelkakirjat, korkorahastot, indeksiosuusrahastot (ETF)

Pörssiosakkeet: Pörssiosakkeet, osakerahastot, indeksiosuusrahastot (ETF), (osakeindeksilainat)

Arvopaperiluokkiin voi sijoittaa suoraan tai välillisesti, käyttäen sijoitusrahastoja sekä pörssissä listattuja indeksiosuusrahastoja (ETF). Sijoittajan kannattaa valita sijoituskohteet oman sijoitusbudjetin mukaan. Tavoitteena on löytää ne kohteet, joilla voidaan tehdä hajautettuja sijoituksia ko. arvopaperiluokkaan mahdollisimman kustannustehokkaasti.

 

Tuotto ja riski liittyvät toisiinsa

Eri varallisuusluokat voivat tarjota varsin vakaata tuottoa pitkällä aikavälillä, mutta lyhyen aikavälin muutokset voivat olla suuria. Riski määritelläänkin sijoitusmaailmassa yleensä tuoton vaihteluna.

Sijoitusmarkkinoilla suuremman riskin kantamisesta palkitaan suuremmalla tuotto-odotuksella. Lyhyen koron sijoitukset, kuten erilaiset talletukset ja lyhyen koron sijoitusrahastot, tuottavat varsin vakaata tuottoa, ja niiden riski on pienin.

Joukkovelkakirjojen riski riippuu luottoriskistä, eli lainan liikkeellelaskijan kyvystä maksaa korko ja pääoma takaisin lainanantajalle, sekä korkokehitykseen liittyvästä korkoriskistä. Korkoriski kasvaa laina-ajan kasvaessa, ja normaalisti pidemmissä lainoissa on parempi tuotto-odotus kuin lyhyissä. Vastaavasti luottoriskin kasvaessa sijoittajat vaativat parempaa tuottoa lainasta kompensoimaan lisäriskiä.

Pörssiosakkeissa sekä tuotto-odotus että riski ovat suurimmat. Yhdistämällä sopivasti lyhyen koron sijoituksia, joukkovelkakirjoja ja osakkeita voi jokainen sijoittaja rakentaa omiin tavoitteisiinsa ja riskinottohaluunsa sopivan sijoitussalkun.

Sijoitusriski pienenee hajauttamalla

Sijoitusriskiä pienennetään hajauttamalla, eli jakamalla esimerkiksi osakesijoitukset useiden eri toimialoilla toimivien yhtiöiden kesken. Hajautetun sijoitussalkun riski on aina pienempi kuin salkun muodostavien yksittäisten sijoituskohteiden riskien summa. Tämä perustuu yksinkertaisesti siihen, että kun yhden sijoituksen arvo liikkuu alaspäin, jonkin toisen arvo voi nousta. Näin koko sijoitussalkun arvonvaihtelu vähenee ja riski siis pienenee.


Sijoitusten hajautus on sitä tärkeämpää mitä riskipitoisemmasta arvopaperiluokasta on kysymys. Pörssiosakkeissa yksittäisen osakkeen arvonmuutokset voivat olla hyvinkin suuria ja siksi osakesijoitusten huolellinen hajauttaminen on aina järkevää.
Mikä parasta, sijoitusten hajautuksesta tuleva hyöty on sijoittajalle tavallaan ilmaista: Rahoitusteoriasta olemme oppineet, että sijoittajaa palkitaan korkeammalla tuotto-odotuksella vain siitä riskin osasta jota ei voida hajauttaa pois. Näin ollen sijoitusten hajauttaminen pienentää riskiä ilman, että tuotto-odotuksesta tarvitsee tinkiä. Erilaisten indeksirahastojen, ETF:n ja muiden kustannustehokkaiden sijoitustuotteiden avulla laaja hajautus on myös käytännössä edullista toteuttaa.

 

Tehokkaat markkinat?

Sijoitusammattilaiset puhuvat usein tehokkaista markkinoista. Tällä tarkoitetaan rahoitusteorian hypoteesia, jonka mukaan sijoittajat saavat kilpailevilla osto- ja myyntitarjouksillaan markkinahinnan asettumaan tasolle, joka kuvastaa kaikkea julkista informaatiota. Koska kaikki käytettävissä oleva tieto on jo sisällytetty hintoihin, eivät markkinahintojen muutokset ole ennakoitavissa. Näin sijoittajat eivät onnistu löytämään markkinoilta ylivoimaisia, siis alihinnoiteltuja, sijoituskohteita kuin satunnaisesti.

Käytännössä osakemarkkinat eivät ole kaikkialla, kaikilta osin tai kaiken aikaa tehokkaat. Kuitenkin suuremmat kauppapaikat ovat varsin tehokkaita, eikä ’ilmaisia lounaita’ ole. Markkinatehokkuuden seurauksena sijoittajan kannattaa suunnata valtaosa sijoituksista sijoitusinstrumentteihin, joilla tavoitellaan ko. arvopaperiluokan markkinatuottoa mahdollisimman pienin sijoituskustannuksin.

 

Ei paras sijoituskohde vaan sopivin sijoitussalkku

Kenelläkään ei ole sellaista kristallipalloa, josta näkisi mikä on paras sijoituskohde vaikkapa seuraavan kahden vuoden ajalle. Markkinoilla toimivat osapuolet pyrkivät parhaansa mukaan hyödyntämään käytössään olevaa informaatiota, ja seuraavat myös toistensa toimintaa. Seurauksena on järjestelmä jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen ja jonka käyttäytyminen ei ole yksinkertaisesti ennustettavissa.

Kysymys parhaasta sijoituskohteesta onkin mielekästä muuttaa muotoon: Mikä on kullekin sijoittajalle sopiva sijoitussalkku? Tärkeintä on rakentaa omaan riskinsietokykyyn sopiva sijoitussalkku, joka on hajautettu huolellisesti sekä eri arvopaperiluokkien kesken että myös niiden sisällä.

Koska osakkeet dominoivat sijoitussalkussa niin tuotto-odotusta kuin riskiäkin, on mielekästä määritellä sijoittajalle sopiva osakesalkku sen osakeosuuden perusteella. Useimmille sijoittajille sopiva osakkeiden osuus pitkän aikavälin salkussa on 40-60 prosenttia. Sijoitussalkun korkosijoituksen osuus jaetaan pitkien ja lyhyiden korkojen kesken kaavaillun sijoitusajan mukaan.© Tekijänoikeuksin suojattua alkuperäistä materiaalia. Lainattaessa lähde mainittava (Investori.com). Jos lainaat tekstiä nettiin, pyydämme linkittämään alkuperäiselle sivulle. Kokonaisen artikkelin lainaaminen kielletty ilman Investorin kirjallista lupaa.

Protected by Copyscape Originality Checker


Lue myös

Ovatko ennusteet kolikonheittoa?

article thumbnail Osakekurssien muutokset ovat pitkälle satunnaisia, eikä kukaan voi varmuudella ennustaa...
Lue lisää...

Voita pörssi-indeksi ja puolita riski

article thumbnail Uskoisitko että sijoitussalkku, jossa on 40% velkakirjoja ja 60% osakkeita voisi voittaa...
Lue lisää...

Älä ole huono sijoittaja

article imageSijoittajat vaarantavat oman varallisuutensa monin tavoin: He käyvät liian usein osakekauppaa. He...
Lue lisää...

Onko indeksisijoitus paras sijoitus?

article thumbnail Akateeminen sijoitustutkimus neuvoo yleensä sijoittajia laittamaan valtaosan sijoitussalkun...
Lue lisää...