Mikä on riskinsietokykysi?

Artikkelin indeksi
Mikä on riskinsietokykysi?
Testin tulosten purkaminen
Kaikki sivut

Sijoittajan henkilökohtainen riskinsietokyky määrää, miten sijoittajan kannattaa jakaa pitkän aikavälin sijoitusvarat osakkeiden ja korkosijoitusten kesken. Omaan riskinsietokykyyn soveltumattoman sijoitusstrategian valinta on usein syy heikkoon sijoitusmenestykseen.

Seuraavalla riskitestillä voit selvittää henkilökohtaisen riskinsietokykysi sekä sen, millainen varojen jako osakkeiden ja korkosijoitusten kesken on sinulle sopiva. Huomaa kuitenkin, että testin tulos on vain suuntaa-antava, ja että testi on tarkoitettu yhdeksi työvälineeksi muiden joukossa riskinsietokykyä arvioitaessa. Kysymykset soveltuvat sijoittajalle, joka suunnittelee sijoitusten tekemistä useammaksi vuodeksi.

 

Kysymykset:


1. Minkä seuraavista sijoitustappioista olisit vielä valmis hyväksymään 12 kuukauden ajalle?
a. ei ollenkaan tappiota
b. 0 - 10 %
c. 20 - 30 %
d. 30 % tai enemmän tappiota

2. Kuinka pian haluat nostaa 60 % sijoittamistasi varoista?
a. alle kahdessa vuodessa
b. 2 - 5 vuoden jälkeen
c. 5 - 10 vuoden jälkeen
d. yli 10 vuoden jälkeen

3. Kuinka suuren osan sijoitusvaroista saatat tarvita nopeasti käyttöösi?
a. 50 % tai enemmän
b. 30 - 50 %
c. 10 - 30 %
d. alle 10 %

4. Kuinka pitkään olet sijoittanut pörssiosakkeisiin tai osakerahastoihin?
a. alle kaksi vuotta
b. 2 - 5 vuotta
c. 5 - 10 vuotta
d. yli 10 vuotta

5. Kuinka monta prosenttia verojen jälkeisestä kuukausitulostasi voit sijoittaa säännöllisesti?
a. 0 - 5%
b. 5 - 10 %
c. 10 - 30 %
d. yli 30 %

6. Minkä ikäinen olet?
a. yli 65 vuotta
b. 55 - 65 vuotta
c. 40 - 55 vuotta
d. alle 40 vuotta

7. Mikä seuraavista kuvaa parhaiten sijoittamistasi osakkeisiin tai osakerahastoihin?
a. Sijoitan vain lyhytaikaisesti ja nopeita voittoja tavoitellen.
b. Teen sijoituspäätöksiä impulsiivisesti kurssikehityksen mukaan.
c. Etsin voittajia, joiden kurssikehitys on ollut nouseva.
d. Sijoitan säännöllisesti sijoitussuunnitelmani mukaan.

8. Jos osakesalkkusi arvo laskee 30 %, mitä teet?
a. Myyn kaikki osakkeet.
b. Myyn osan osakkeista.
c. Hankin lisää halventuneita osakkeita.
d. En muuta sijoitussuunnitelmaani.

9. Jos osakesalkkusi arvo nousee 30 %, mitä teet?
a. Myyn osakkeet ja pyrin ostamaan ne myöhemmin halvemmalla takaisin.
b. Ostan lisää osakkeita.
c. Myyn osan osakkeista.
d. En muuta sijoitussuunnitelmaani. 

Testin tulosten purkaminen


Kysymysten vastaukset a-d viittaavat seuraaviin sijoittajatyyppeihin: (a) äärimmäisen varovainen, (b) varovainen, (c) riskiä sietävä ja (d) riskiä hakeva sijoittaja. Testin kolme ensimmäistä kysymystä asettavat varsin vahvasti riskin rajat, joissa sijoittajan kannattaa toimia. Muiden kysymysten osalta sijoittajan kokonaistilanne on ratkaiseva. Testin tarkoitus on kiinnittää huomiota yleisiin riskinottokykyyn vaikuttaviin tekijöihin.

Kysymys 1: hyväksyttävä sijoitustappio

Sijoitustoiminnassa suuremman riskin vastapainona on suurempi odotettu tuotto. Hyvin hajautetuista osake(rahasto)sijoituksista ja korkean luottoluokituksen omaavista korkosijoituksista muodostuvan sijoitussalkun tappioriskiä 12 kuukauden ajalle voi haarukoida yksinkertaisella romahdustestillä: sijoitussalkun osakkeiden arvo puolittuu ja korkosijoitusten arvo pysyy ennallaan. Jos sijoittaja esimerkiksi kokee 10 % arvon pudotuksen vielä sopivana, voidaan 20 % varoista sijoittaa osakkeisiin. Romahdustestin tulos ei ole laskun ehdoton alaraja, mutta kohtuullinen arvio mahdollisesta kehityksestä, jos osakkeiden arvo kehittyy erittäin epäsuotuisasti.

Vastaus (1.a) viittaa äärimmäisen varovaiseen sijoittajaan (kts. sijoittajatyypit) ja vastaus (1.b) varovaiseen sijoittajaan.

Kysymys 2: kuinka pian 60 % varoista halutaan nostaa?

Mitä pidempään varat voivat olla sijoitettuna, sitä enemmän osakemarkkinariskiä voidaan ottaa. Näin osakemarkkinoiden hyvät ajat ehtivät kompensoida heikommat. Vastaukset (1.a) ja (1.b) viittaavat varovaiseen sijoittajaan.

Kysymys 3: nopeasti tarvittavat varat (likviditeetti)

Sellaiset varat, joiden halutaan olevan käytössä nopeasti, esimerkiksi yllättävän menon sattuessa, on syytä sijoittaa lyhyen koron rahastoon tai haluttaessa nostettaviin pankkitalletuksiin. Näin osake- ja korkomarkkinoiden heilahtelut eivät pääse vaikuttamaan niiden pääoma-arvoon.

Kysymys 4: sijoituskokemus

Mitä pidempi on sijoittajan kokemus osakemarkkinoilta, sitä paremmin hän ymmärtää riskit. Suhteellisen kokemattoman sijoittajan on parempi lähteä liikkeelle pienellä riskillä ja kasvattaa osakesalkkua kokemuksen karttuessa. Osakemarkkinoilla oppirahat joutuu kuitenkin jossakin vaiheessa maksamaan, ja pienillä panoksilla se on edullisempaa.

Kysymys 5: kuinka suuri osuus kuukausituloista on sijoitettavissa?

Suuret tulot suhteessa menoihin helpottavat sijoitusriskin kantamista ja mahdollistavat säännöllisen sijoittamisen.

Kysymys 6: sijoittajan ikä

Nuorilla on aikaa odottaa osakemarkkinoiden suotuisaa kehitystä, mutta toisaalta heillä on myös tiedossa kalliita hankintoja ja investointeja tulevaisuudessa. Erään nyrkkisäännön mukaan pitkän aikavälin sijoitusvarojen osuus osakkeissa tulisi olla 100 prosenttia miinus sijoittajan ikä. Tämä ei kuitenkaan huomioi sijoittajien erilaista riskinottohalua.

Myös sijoittajan rahavirran tarve sijoituksista ja kokonaisvarallisuus tulee ottaa huomioon. Mitä pidempi on odotettu sijoitusaika, sitä suurempi pitäisi olla varojen osuus osakkeissa. Mitä lähempänä on varojen lunastusaika, sitä suurempi osuus pitäisi olla korkosijoituksissa.

Kysymys 7: sijoitustottumukset

Jos käyt nopeaa osakekauppaa (7.a), on hyvin todennäköistä, että menetät rahaa. Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että suuri enemmistö osakkeiden päiväkauppiaista häviää rahaa verrattuna pitkäaikaissijoittajiin. Jos olet taipuvainen uhkapeleihin tai impulsiivisiin päätöksiin (7.a-b), pienennä riskiä. Jännitystä saa elämään paljon halvemmalla muualta kuin osakemarkkinoilta.

Jos tavoittelet markkinoilta viime aikoina menestyneitä osakkeita tai rahastoja (7.c), on riskinä, että sijoitat eilisen tähtiin. Lisäksi osakesalkun hajautus muodostuu puutteelliseksi, jos salkku sisältää vain kyseisessä markkinatilanteessa menestyviä osakkeita. Osakesijoitukset on aina syytä hajauttaa eri toimialojen, erikokoisten yhtiöiden, kasvu- ja arvoyhtiöiden kesken, sekä myös maantieteellisesti.

Säännöllinen osakesäästäminen on edullinen tapa osallistua osakemarkkinoille. Kun osakkeita tai rahasto-osuuksia hankitaan säännöllisin väliajoin kiinteällä summalla, vältetään markkina-ajoituksen ongelma. Kaikki hankinnat eivät voi sattua epäedulliseen aikaan. Keskimääräinen hankintahinta muodostuu edulliseksi, koska rahasto-osuuksia tai osakkeita hankitaan suhteessa enemmän silloin kun ne ovat edullisempia.

Kysymys 8 ja 9: Osakekurssin nousun tai laskun vaikutus sijoituskäyttäytymiseen

Jos myyt osakkeita kurssin laskiessa (8.a-b) ilman rahan tarvetta, on nykyisen sijoitussalkkusi riskitaso todennäköisesti liian korkea. Kurssikehityksen ennakointi eli markkina-ajoitus (9.a-b) on tutkimusten mukaan tuoton kannalta vaarallista puuhaa.

Sijoittajan on parempi pitäytyä pitkän aikavälin kiinteässä sijoitussuunnitelmassa ja tavoitella markkinatuottoa. Myös sijoitussalkun tasapainottaminen määräajoin voi olla tarpeen. Tällöin varoja siirretään esim. nousseista osakkeista korkopapereihin, tai päinvastaisessa tilanteessa korkopapereista laskeneisiin osakkeisiin. Näin sijoitussalkun riskitaso pysyy hallinnassa.


Sijoittajatyypit

1. Äärimmäisen varovainen sijoittaja


Äärimmäisen varovainen sijoittaja ei halua menettää pääoman nimellisarvosta yhtään. Sopivia sijoituskohteita ovat lyhyelle aikavälille pankkitalletukset ja korkeimman luottoluokituksen papereihin sijoittavat lyhyen koron rahastot. Pidemmälle aikavälille sopivat korkean luottoluokituksen omaavat joukkovelkakirjat ja näihin sijoittavat sijoitusrahastot. Pitkän koron rahastoihin ja joukkovelkakirjoihin liittyy kuitenkin korkoriski, jolloin sijoittaja riskeeraa osan pääomasta lyhyellä aikavälillä.

Turvallisuudesta joutuu maksamaan pienen tuoton muodossa. Lyhyille korkosijoituksille voi odottaa vain hyvin pientä inflaation ylittävää tuottoa. Usein tämä ns. reaalituotto voi jäädä verotuksen jälkeen negatiiviseksikin. Äärimmäisen varovaisen sijoittajan onkin syytä opetella riskin ottoa tuoton saavuttamiseksi ja pyrkiä sijoittamaan 10 - 20 % pitkän aikavälin sijoitusvaroista osakkeisiin. Myös pääomaturvatut indeksilainat voivat soveltua äärimmäisen varovaisen sijoittajan tarpeisiin.

2. Varovainen sijoittaja


Varovainen sijoittaja pyrkii kohtuulliseen inflaation ylittävään tuottoon ja hyvään turvaan sijoitetulle pääomalle. Varovaiselle sijoittajalle sopii pitkän aikavälin sijoitussalkkuun 15-25 % osakkeita. Loput varat jaetaan lyhyen koron sijoitusten sekä joukkovelkasijoitusten kesken suunnitellun sijoitusajan määräämällä tavalla.

3. Riskiä sietävä sijoittaja


Riskiä sietävä sijoittaja hakee hyvää tuottoa pitkällä aikavälillä ja hyväksyy sijoitusten lyhyen aikavälin arvonvaihtelun. Riskiä sietävä sijoittaja sijoittaa 40-60 % pitkän aikavälin sijoitusvaroista osakkeisiin ja loput korkean luottoluokituksen omaaviin korkosijoituksiin.

4. Riskiä hakeva sijoittaja


Riskiä hakevan sijoittajan tavoitteena on huomattava tuotto pitkällä aikavälillä, suuretkin sijoitusten lyhyen aikavälin arvonvaihtelut hyväksyen. Osakesijoitusten hajautukseen tulee kiinnittää erityistä huomiota ja valtaosa sijoituksista tulisi suunnitella sijoitettavaksi yli kymmenen vuoden pituiselle ajalle. Riskiä hakevan sijoittajan on kuitenkin syytä pitää osa varoista (esim. 10-20 %) lyhyen koron sijoituksissa yllättävän menon tai hyvän ostotilaisuuden varalle.

Siinä missä äärimmäisen varovaisen sijoittajan on syytä ottaa lisäriskiä tuoton hankkimiseksi, on riskihakuisen sijoittajan vielä syytä harkita riskien pienentämistä; erityisesti jos hänellä on taipumusta impulsiivisiin sijoituspäätöksiin ja sijoituskokemus osakemarkkinoilta on vielä vähäinen. Osakemarkkinoilla menestyy vain toimimalla suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti.


© Tekijänoikeuksin suojattua alkuperäistä materiaalia. Lainattaessa lähde mainittava (Investori.com). Jos lainaat tekstiä nettiin, pyydämme linkittämään alkuperäiselle sivulle. Kokonaisen artikkelin lainaaminen kielletty ilman Investorin kirjallista lupaa.

Protected by Copyscape Originality Checker

Investori suosittelee

tutustumaan myös blogeihin (valikosta).Lue myös

Lapselle rahasto-osuuksia

article thumbnail Sijoitusrahastolahjoin on mahdollista kerätä lapselle mukava pesämuna tulevaisuuden tarpeita...
Lue lisää...

Rahastosijoittajan muistilista

article imageSijoittamisen aloittaminen onnistuu helpoiten sijoitusrahastoilla. Tässä rahastosijoittajan...
Lue lisää...

Mitä ovat warrantit?

article image Warrantti on monelle sijoittajalle vielä uusi tuttavuus, vaikka Helsingin arvopaperipörssissä...
Lue lisää...

Kansainvälisen sijoitussalkun rakentaminen

article thumbnail Sijoittajien yleinen helmasynti, ympäri maailmaa, on painottaa sijoituksissa voimakkaasti...
Lue lisää...