Näin teet sijoitussuunnitelman

Sijoitussuunnitelman laatiminen on eduksi jokaiselle sijoittajalle, varallisuudesta riippumatta. Kurinalainen ja tuottava sijoittaminen on paljon helpompaa, kun on etukäteen selvittänyt, mitä tekee ja miksi.

Sijoitussuunnitelma kannattaa aina laatia kirjalliseen muotoon. Toisilla sijoitussuunnitelma sopii yhdelle arkille, kun taas toiset haluavat suunnitella yksityiskohtia tarkemmin. Kirjallinen sijoitussuunnitelma on myös oivallinen apuväline keskusteltaessa sijoitusneuvojan kanssa tai kysyttäessä neuvoa kokeneelta sijoittajalta. Seuraavassa perusohjeet sijoitussuunnitelman laatimiseksi.

1. Selvitä nykytilanne


Sijoitussuunnitelma ei liity pelkästään sijoituksiin, vaan koko oman talouden suunnitteluun. Sijoitussuunnitelmaa tehdessä kannattaa huomioida tulot ja menot sekä koko varallisuuden jakauma.

Hyvä lähtökohta on koota tiedot nykyisistä sijoituksista, muusta varallisuudesta ja veloista ylös. Näin myöhemmässä vaiheessa on helppoa suunnitella omaa sijoitussalkkua ja löytää täydentäviä, esimerkiksi salkun hajautusta parantavia, sijoituskohteita.

2. Oman talouden budjetti ja säännöllinen sijoittaminen


Säännöllinen sijoittaminen on oivallinen tapa kartuttaa varallisuutta. Näin sijoittaja pääsee hyödyntämään myös aikahajautusta. Sijoittamalla säännöllisesti kiinteän summan, sijoituskohteiden keskimääräinen hankintahinta muodostuu edulliseksi, koska rahasto-osuuksia tai osakkeita hankitaan suhteessa enemmän silloin, kun ne ovat edullisempia.

Sopivan kuukausisumman löytämiseksi on hyvä tehdä oman talouden budjetti. Sen ei tarvitse olla monimutkainen, riittää kun kirjaa taloutensa tulot ja menot ruutuvihkoon parin kuukauden ajalta. Näin rahan lähteistä ja kohteista muodostuu selkeä kuva. Menojakin on helpompi laittaa kuriin, kun selvittää tarkkaan mihin raha menee.

Säännöllinen sijoittaminen kannattaa tehdä mahdollisimman automaattiseksi. Sopivan summan voi asettaa siirtymään toistuvaisveloituksena, esimerkiksi palkkapäivänä, haluttuihin sijoitusrahastoihin. Kun sijoittaminen on automaattista, ei rahaa osaa hetken päästä enää kaivata, ja vaurastuminen tapahtuu lähes huomaamatta.

3. Määritä riskinsietokykysi


Tutkimukset ovat osoittaneet, että osakkeet ovat eri arvopaperi-instrumenteista tuottavin sijoituskohde pitkällä aikavälillä. Samalla osakkeet muodostavat yleensä valtaosan sijoitussalkun riskistä (arvon vaihtelusta).

Mitä suurempi riskinsietokyky sinulla on ja mitä pidemmäksi aikaa sijoitat, sitä suurempi tulisi olla osakkeiden osuus sijoitussalkussa. Sijoitusten jako osakkeiden ja korkosijoitusten kesken asettaa samalla myös karkeat rajat sille, mikä on kohtuullinen tuotto-odotus sijoitussalkulle.

Omaa riskinsietokykyä voi arvioida Investorin riskitestillä.

4. Määrittele selkeät tavoitteet


Toimivan sijoitussuunnitelman kannalta on oleellista, että tavoitteet on määritelty mahdollisimman tarkasti. Selkeintä on määritellä euromääräinen tavoite tiettyyn ajankohtaan mennessä, tai ainakin tavoitetuotto sijoitussalkulle (ks. seuraava kohta).

Itselle sopivan tavoitteen löytäminen vaatii perustietoja sijoituskohteista sekä näiden realistisista tuotto-odotuksista, ja hieman laskemista. Tarvittaessa kannattaa hyödyntää sijoitusneuvojan asiantuntemusta.

Internetistä löytyy runsaasti sijoituslaskimia, joilla voi kokeilla erilaisia sijoitus-, tuottoprosentti- ja sijoitusaika-variaatioita. Pitkän aikavälin laskelmissa kannattaa huomioida myös inflaation vaikutus.

Oman säästö- ja sijoitustavoitteen voi laskea sijoituslaskimella.

5. Valitse riskinsietokykyysi sopiva sijoitussalkku


Sijoittajan tärkein päätös on sijoitussalkun allokaatio, eli varojen jako eri tyyppisten sijoitusinstrumenttien kesken. Tutkimusten mukaan allokaatio määrää jopa 90-prosenttisesti sijoitussalkun tuotto-odotuksen ja riskin.

Sijoitusinstrumentteja on tässä päätöksenteossa hyvä tarkastella kolmena arvopaperiluokkana: lyhyen koron sijoitukset, joukkovelkakirjat ja pörssiosakkeet. Osakesijoitusten osuudella on keskeinen rooli sijoitustuotossa ja riskissä. On hyvin tärkeää, että oma riskinsietokyky ja sijoitussalkku ovat tasapainossa. Osakemarkkinoilla menestyy vain toimimalla suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti. Suurin osa sijoittajista löytää itselleen sopivan salkkujaon pitkälle aikavälille 50% / 50% – 80% / 20% (osakkeita/ korkosijoituksia) väliltä.

Sijoitussalkun korko-osa sijoitetaan turvallisiin korkosijoituksiin. Näitä ovat pankkitalletukset, lyhyen koron sijoitusrahastot, korkean luottoluokituksen omaavat joukkovelkakirjat, sekä edellisiin sijoittavat korkorahastot.

6. Muista vararahasto


Kaikkia varoja ei kannata sitoa joukkovelkakirjoihin ja osakkeisiin. Osa varoista on hyvä pitää lyhyen koron rahastossa tai säästötilillä. Nämä varat saa nopeasti käyttöön yllättävän menon sattuessa tai hyvän ostotilaisuuden osuessa kohdalle. Jos kaikki varat ovat sidottuina, voi markkinatilanne olla epäedullinen, kun varoja yllättäen tarvitaan ja sijoituksia joudutaan myymään.

Mahdollisesti nopeasti tarvittavien varojen säilytykseen sopii hyvin lyhyen koron rahasto. Lyhyen koron rahasto sijoittaa varansa rahamarkkinoille, eli alle vuoden pituisiin korkosijoituksiin. Tavallisia sijoituskohteita ovat valtion velkasitoumukset ja pankkien sijoitustodistukset. Lyhyen koron rahasto on erittäin matalariskinen, ja varat saa käyttöön tarvittaessa.

7. Valitse tehokkaat sijoitusvaihtoehdot


Käytettävät sijoitusinstrumentit on syytä valita oman sijoitusbudjetin mukaan. Tavoitteena on löytää ne sijoitusinstrumentit, joilla haluttuihin arvopaperiluokkiin voidaan tehdä hajautettuja sijoituksia mahdollisimman kustannustehokkaasti.

Sijoitussalkun osakeosuus kannattaa aina pyrkiä hajauttamaan mahdollisimman laajasti. Viisas sijoittaja varmistuu siitä, että osakesalkku on hajautettu mahdollisimman kattavasti eri toimialoille ja erityyppisten osakkeiden kesken (kasvuosakkeet, arvo-osakkeet, suuret yhtiöt ja pienet yhtiöt) sekä myös maantieteellisesti.

Vaikka haluaisikin tehdä suoria osakesijoituksia, on sijoitusrahastoja hyödyllistä käyttää hajautuksen parantamiseen. Suhteellisen pientä summaa sijoitettaessa tai pieniä toistuvia sijoituksia tehdessä sijoitusrahasto on yleensä myös edullisin tapa osallistua osakemarkkinoille.

Korkosijoitusten ensisijainen tarkoitus, osakesijoitusten kaverina, on pienentää sijoitussalkun riskiä. Siksi on tärkeää, että valitut korkosijoitukset ovat turvallisia eli luottoriski on mahdollisimman pieni. Korkean luottoluokituksen (investment grade) lainoihin sijoittavat lyhyen ja keskipitkän koron rahastot tai vastaavat suorat joukkovelkakirjasijoitukset ovat sopivia kohteita tähän tarkoitukseen.

8. Huomioi verotehokkuus


Sijoitussuunnitelmassa kannattaa aina huomioida sijoitusten verotehokkuus. Käytännössä tämä tarkoittaa sijoittamista pitkällä tähtäimellä ja tarpeettoman kaupankäynnin välttämistä. Sijoitusten arvonnousu realisoituu verotettavaksi tuloksi vasta kun ne myydään. Pitkän omistusajan kuluessa veronmaksu lykkääntyy, ja lykättyä veroa voi pitää korottomana lainana sijoittajalle.

Myös mahdollinen varallisuuden siirto seuraavalle sukupolvelle kannattaa huomioida suunnitelmassa. Sopivia työkaluja varallisuuden siirtoon verotehokkaasti ovat mm. säännölliset lahjoitukset sekä ns. vakuutuslahjat.

9.  Sitoidu pitkän aikavälin suunnitelmaasi


Sijoitusten arvon kehitystä on syytä opetella seuraamaan sijoitussalkun tasolla. Hajautetun sijoitussalkun ideana on juuri se, että yksittäisten sijoitusten erilaiset kurssimuutokset vaimentavat koko sijoitussalkun arvonvaihtelua.

Vaikka osakesijoitukset aika ajoin menettävät arvoaan, ovat ne pitkällä tähtäimellä aina ylittäneet aikaisemmat huippuarvonsa. Kun on rakentanut itselleen sopivan hyvin hajautetun sijoitussalkun, voi nukkua yönsä rauhassa, vaikka pörssisää sattuisi olemaan heikko.

Säännöllistä sijoitussuunnitelmaa ei myöskään pidä kevein perustein muuttaa. Kurssien tilapäinen lasku mahdollistaa samojen kohteiden hankkimisen aiempaa edullisemmin ja hyödyttää suunnitelmallista säästäjää pitkällä tähtäimellä.

10. Seuraa menestystäsi ja huolla sijoitussalkku tarvittaessa


Sijoitussuunnitelma on syytä tarkastaa silloin tällöin ja päivittää tarvittaessa. Muuttuneet elämäntilanteet – kuten perintö, avioliitto, lapsen syntymä tai sairaus – vaativat usein myös muutoksia sijoitussuunnitelmaan.

Aika ajoin voi olla myös tarpeen tasapainottaa eri sijoitusten osuudet salkussa sijoitussuunnitelman mukaisiin painoihin. Näin pienennetään altistumista tietyn arvopaperiluokan riskeille. Jos esimerkiksi sijoitussalkun osakeosuus on kasvanut voimakkaasti, voi olla tarpeen pienentää osakeriskiä ja kasvattaa korkosijoitusten osuutta salkussa.

Tasapainotuksen varjopuolena varojen siirrosta realisoituu luovutusvoiton vero. Tasapainoa voi myös tavoitella suuntaamalla uudet sijoitukset hitaammin kasvaneeseen arvopaperiluokkaan.


© Tekijänoikeuksin suojattua alkuperäistä materiaalia. Lainattaessa lähde mainittava (Investori.com). Jos lainaat tekstiä nettiin, pyydämme linkittämään alkuperäiselle sivulle. Kokonaisen artikkelin lainaaminen kielletty ilman Investorin kirjallista lupaa.

Protected by Copyscape Originality Checker


Lue myös

Älä ole huono sijoittaja

article imageSijoittajat vaarantavat oman varallisuutensa monin tavoin: He käyvät liian usein osakekauppaa. He...
Lue lisää...

Rahastosijoittajan muistilista

article imageSijoittamisen aloittaminen onnistuu helpoiten sijoitusrahastoilla. Tässä rahastosijoittajan...
Lue lisää...

Korkokäyrä antaa tärkeää tietoa sijoittajalle

article thumbnail Talouslehden sivulta löytyy kuvaaja, johon on piirretty eripituisten markkinakorkojen tuotot....
Lue lisää...

Geenitkin vaikuttavat sijoitusmenestykseen

article thumbnail Käytännössä jokainen sijoittaja sortuu joskus tavallisiin sijoitusvirheisiin; ”liiallinen...
Lue lisää...