Sijoitusriski ei ole pelkkää miinusta

Sijoitusriski kuuluu erottamattomana osana sijoitustoimintaan. Jonkinasteinen riskin ottaminen on välttämätöntä sijoitustuoton saavuttamiseksi. Riskittömän korkotuoton ylittävä sijoitustuotto onkin juuri korvausta otetusta riskistä.


Aina sijoittajan ei ole mielekästä ottaa suuria riskejä, mutta toisaalta maltillinen riskinotto on usein välttämätöntä jo sijoitusvarojen reaalisen ostovoiman säilyttämiseksi. Sijoittajan kannalta tärkeintä on, että omat tavoitteet, suhtautuminen riskiin ja sijoitussalkun rakenne ovat tasapainossa.

 

Mitä sijoitusriski on?

Yleensä riski ymmärretään tietyn epätoivotun tapahtuman todennäköisyydeksi. Riskistä hahmotetaan siis vain sen negatiivinen puoli, esimerkiksi sijoituksen tai sen osan menettäminen.

Sijoitusmaailmassa riski määritellään kuitenkin toisin. Yleisesti sijoitusriski on tuoton vaihtelua tuotto-odotuksen (keskituoton) ympärillä. Tässä määritelmässä on mukana sekä riskin negatiivinen osa (odotusta heikompi tuotto) että riskin positiivinen osa (odotusta parempi tuotto).

Edellisen määritelmän pohjalta on helppoa hahmottaa miksi arvopaperiluokan (esimerkiksi pörssiosakkeet) tuotto tasoittuu pitkällä aikavälillä. Odottamattomat negatiiviset ja positiiviset muutokset tasoittavat toisiaan. Arvopaperiluokan keskimääräisen tuoton vaihtelu onkin sitä pienempi mitä pidempi on sijoitusaika.

Sopiva määrä sijoitusriskiä salkkuun

Sijoitustoiminnan onnistumisen kannalta on oleellista, että sijoitussalkun riskiprofiili vastaa sijoittajan tavoitteita ja henkilökohtaista riskinsietokykyä. Oma riskinsietokyky ja sijoitussalkku ovat tasapainossa, kun olo tuntuu siedettävältä kaikissa markkinatilanteissa.

Sijoitusneuvojat selvittävät asiakkaan riskinsietokykyä esittämällä erilaisia kysymyksiä, ja on myös olemassa itse tehtäviä riskitestejä. Riskinsietokyky on kuitenkin hyvin henkilökohtainen asia, ja viime kädessä jokaisen sijoittajan on se itse määriteltävä, joskin keskustelu asiantuntevan sijoitusneuvojan kanssa antaa tähän varmasti erinomaisia eväitä.

Sopivan sijoitussalkun rakentaminen lähtee liikkeelle riskinsietokyvyn ja tavoitteiden mukaisesta varojen jakamisesta eri arvopaperiluokkien kesken (lyhyt korko, pitkä korko, osakkeet sekä mahdolliset muut sijoitukset). Sijoitusten huolellinen hajauttaminen sekä eri arvopaperiluokkien kesken että niiden sisällä auttaa pienentämään salkun kokonaisriskiä. Salkun rakenteen suunnittelussa kannattaa tarvittaessa käyttää sijoitusneuvojan apua.

Sijoitusten tuoton ja riskin seurannassa on hyvä alusta alkaen omaksua ns. ’salkkuajattelu’. Yksittäisistä sijoituskohteista on mahdotonta luotettavasti poimia tulevaisuuden voittajat. Edellinen häviäjä voi hyvin olla seuraavan sijoitusjakson tähti. Huolellisesti hajautetussa sijoitussalkussa ovat mukana niin nykyiset kuin tulevatkin menestyjät. Yksittäisten sijoituskohteiden seurannan sijaan onkin oleellista seurata miten koko sijoitussalkku tuottaa ja miten sen riskiprofiili kehittyy.

Ikä ja elämäntilanne vaikuttavat riskinkantokykyyn

Riskinsietokyky on syytä erottaa riskinkantokyvystä. Riskinsietokyky merkitsee psykologista ominaisuutta, eli sitä kuinka hyvin sijoittaja henkisesti sietää riskiä. Riskinkantokyky taas merkitsee konkreettisesti sitä mitä seuraamuksia riskin toteutumisella sijoittajalle olisi.

Riskinkantokyky riippuu iästä, tuloista ja varallisuudesta sekä näiden odotetusta kehityksestä. Hyvin koulutetuilla nuorilla katsotaan olevan paljon riskinkantokykyä. Koko työuran palkkatulot ovat vielä edessäpäin, ja nuorilla on aikaa toimia osakemarkkinoilla pitkäjänteisesti.

Iän karttuessa riskinkantokyky yleensä laskee. Työvuosia ei ole enää niin paljon jäljellä, eikä sijoituksiakaan ole mielekästä suunnitella vuosikymmeniksi. Tämän takia turvallisten korkosijoitusten osuutta salkussa kannattaa eläkeiän lähestyessä kasvattaa, vaikka riskinsietokykyä löytyisikin.

Yksinkertaisen säännön mukaan korkosijoitusten prosenttiosuus sijoittajan salkussa pitäisi olla sama kuin sijoittajan ikä (tai osakkeiden osuus 100 % - ikä). Tämä sääntö ei huomioi sijoittajien erilaista riskinsietokykyä tai kokonaisvarallisuutta, mutta antaa kuitenkin karkeat raamit riskinkantokyvyn huomioimiseksi.

Pitkällä aikavälillä riskiä ei kannata välttää

Sijoitusaika vaikuttaa niin riskiin kuin sijoitusinstrumenttien valintaankin. Jos sijoittaja tekee osakesijoituksen vain pariksi vuodeksi, ei käytännössä kukaan voi ennakoida sen tulevaa arvoa. Jos taas hyvin hajautettu osakesijoitus tehdään esimerkiksi 15 vuodeksi, tiedämme historian pohjalta, että sijoittaja saa suurella todennäköisyydellä sijoitukselleen hyvän tuoton.

Sijoitusriskin ja ajan suhde on muutenkin mielenkiintoinen. Pitkällä aikavälillä ns. turvallisten sijoitusten, kuten lyhyen koron sijoitusten, suurin uhka on inflaatio. Sukanvarteen säilötty raha menettää puolet arvostaan kolmen prosentin inflaatiolla jo 23 vuodessa! Matalan riskin ja tuoton sijoitukset eivät yleensä tarjoakaan riittävää inflaatiosuojaa, ja sijoitusten reaalinen arvo ei pitkällä aikavälillä kasva vaan voi jopa laskea.

Pitkällä aikavälillä osakkeet ovat tarjonneet arvopaperisijoituksista parhaan tuoton, ja niitä voikin pitää turvallisina sijoituksina, kunhan sijoittaja on huolehtinut riittävästä hajautuksesta ja sijoitusaika on tarpeeksi pitkä. Osakesijoittajan on kuitenkin muistettava, ettei pitkäkään kaavailtu sijoitusaika kykene piilottamaan lyhyen aikavälin suuria arvonvaihteluja. Siksi osakesijoittajalta vaaditaan hyvää riskinsietokykyä, ettei hän tekisi hätiköityjä ratkaisuja heikkojen vuosien pohjalta.


© Tekijänoikeuksin suojattua alkuperäistä materiaalia. Lainattaessa lähde mainittava (Investori.com). Jos lainaat tekstiä nettiin, pyydämme linkittämään alkuperäiselle sivulle. Kokonaisen artikkelin lainaaminen kielletty ilman Investorin kirjallista lupaa.

Protected by Copyscape Originality Checker


Lue myös

Lapselle rahasto-osuuksia

article thumbnail Sijoitusrahastolahjoin on mahdollista kerätä lapselle mukava pesämuna tulevaisuuden tarpeita...
Lue lisää...

Älä ole huono sijoittaja

article imageSijoittajat vaarantavat oman varallisuutensa monin tavoin: He käyvät liian usein osakekauppaa. He...
Lue lisää...

Ovatko ennusteet kolikonheittoa?

article thumbnail Osakekurssien muutokset ovat pitkälle satunnaisia, eikä kukaan voi varmuudella ennustaa...
Lue lisää...

Mitä ovat warrantit?

article image Warrantti on monelle sijoittajalle vielä uusi tuttavuus, vaikka Helsingin arvopaperipörssissä...
Lue lisää...