Sijoittajan verotus 2017

Sijoittajan kannattaa aina huomioida verotuksen vaikutus sijoituspäätöksissä ja harjoittaa verosuunnittelua. Verosuunnittelun päämääränä on valita verotuksellisesti edulliset toimintatavat ja ehkäistä verotuksellisesti epäedullisten ja epäselvien tilanteiden syntyminen laillisia ja hyväksyttäviä toimintatapoja käyttäen.

 

Sijoitustuotot ovat pääomatuloa

Pääsääntöisesti sijoitustoiminnan tuotot, kuten korot, osingot, vuokrat, myyntivoitot sekä sijoitusrahastojen ja -vakuutusten maksamat tuotot, ovat veronalaista pääomatuloa.

Pääomatulon veroprosentti on 30% alle 30.000 euron suuruisille pääomatuloille ja 34% ylimenevälle osalle (verovuonna 2017). Poikkeuksen tästä tekevät lähinnä verovapaaksi säädetyt ns. pienet luovutusvoitot ja osingot, joiden lopullinen verotus on kevyempää.

 

Osinkojen verotus

Nykyisen verolainsäädännön mukaan kotimaisesta pörssiyhtiöstä saadusta osingosta 85% on veronalaista pääomatuloa ja 15% verovapaata tuloa.

Pääomatulovero on 30% 30.000 euron pääomatuloihin asti ja 34% ylimenevältä osalta (verovuonna 2017). Pörssiyhtiöstä saadun osingon lopullinen vero on siten joko 25,5% tai 28,9%. Pörssiyhtiö pidättää maksamansa osingon kokonaismäärästä 25,5%:n ennakonpidätyksen ja tilittää sen Verohallinnolle.

Sijoitusrahastot

Verotuksen kannalta rahastosijoittaminen on parhaimmillaan hyvin yksinkertaista. Itse sijoitusrahastot ovat toiminnassaan verovapaita, ja verojen maksaminen tulee ajankohtaiseksi vasta, kun varoja jaetaan rahastosta sijoittajille.

Sijoitusrahasto-osuuksien myyntivoitot ja rahaston maksamat tuotot ovat veronalaista pääomatuloa. Rahastoyhtiö suorittaa tuotto-osuuden maksun yhteydessä ennakonpidätyksen ja tilittää sen verohallinnolle.

Sijoittajan ei itse tarvitse ilmoittaa verottajalle tuottoa, siitä toimitettua ennakonpidätystä eikä sijoitettua pääomaa (kotimaisen rahastoyhtiön tapauksessa). Verottaja saa nämä tiedot suoraan rahastoyhtiöltä. Sen sijaan ulkomaisen sijoitusrahaston (ulkomaille rekisteröity rahastoyhtiö) jakama tuotto ja rahasto-osuuksien määrä on ilmoitettava (nykyisin myös nämä tiedot siirtyvät suoraan rahastoyhtiöstä verottajalle, verovelvollinen on kuitenkin vastuussa tietojen oikeellisuudesta).

Rahasto-osuuksien lunastuksen yhteydessä rahastoyhtiö ei suorita ennakonpidätystä.

 

Vältä luovutustappioiden vanhentuminen

Arvopapereiden luovutuksista (myynneistä) syntyneet voitot ja tappiot lasketaan jokaisen luovutuksen osalta erikseen. Luovutustappiot vähennetään verotuksessa ensisijaisesti* luovutusvoitoista. Jos sijoittaja pystyy heti hyödyntämään koko tappion, on sen rahallinen arvo vähintään 30% tappion määrästä (34% yli 30.000 pääomatulojen (luovutusvoittojen) osalta verovuonna 2017).

Omaisuuden luovutuksesta syntynyt tappio vähennetään ensisijaisesti omaisuuden luovutusvoitoista* verovuonna ja viitenä sitä seuraavana vuotena, sitä mukaa kuin voittoa kertyy. Huomaa, että pienet luovutustappiot, jotka ovat syntyneet myytäessä verovuonna hankintamenoltaan yhteensä enintään 1.000 euron arvoista omaisuutta, ovat verotuksessa vähennyskelvottomia (TVL 50 §:n 2 mom).

* Ennen vuotta 2016 muodostuneita luovutustappioita ei saa vähentää muista tuloista kuin luovutusvoitoista. Vuodesta 2016 alkaen luonnollisten henkilöiden ja kuolinpesien luovutustappiot vähennetään edelleen ensisijaisesti verovuoden luovutusvoitoista. Sen lisäksi vuoden 2016 ja sitä uudemmat luovutustappiot voidaan vähentää luovutusvoittojen kokonaan tai osin puuttuessa myös muista pääomatuloista.

Mikäli luovutustappio uhkaa vanhentua, on syytä tarkastella sijoitussalkkua etsien voitolla olevia myyntikohteita, joiden luovutusvoitoista tappio voidaan vähentää. Myytyä arvopaperia vastaavan sijoituksen voi myös myöhemmin ostaa takaisin. Usein on edullista pyrkiä käyttämään luovutustappio aikaisin, sillä sehän ei kasva korkoa.

Liian pitkälle tämän tapaisessa verosuunnittelussa ei kuitenkaan kannata mennä, sillä verottaja voi puuttua toimiin veronkiertopykälän nojalla (VML 28 §): "— — muuhun toimenpiteeseen on ryhdytty ilmeisesti siinä tarkoituksessa, että suoritettavasta verosta vapauduttaisiin, voidaan verotettava tulo ja omaisuus arvioida". Tämän lakipykälän perusteella toimet, joilla on myyty arvopaperi ja hankittu välittömästi sama takaisin, voidaan jättää verotuksessa huomioimatta.

 

Hankintameno-olettama vai hankintameno

Veronalaista luovutusvoittoa laskettaessa myyntihinnasta vähennetään todellinen hankintameno ja mahdolliset kulut. Todellisen hankintamenon sijasta luonnollisen henkilön tai kuolinpesän verotuksessa voidaan käyttää myös ns. hankintameno-olettamaa.

Hankintameno-olettama on 20% luovutushinnasta alle 10 vuotta omistetulle omaisuudelle ja 40% vähintään 10 vuotta omistetulle (TVL 46 §:n 1 mom).

Hyvin pitkään omistetulle omaisuudelle hankintameno-olettama on usein edullisin vaihtoehto, ja se on myös aina käytettävissä, jos hankintahintaa ei pystytä osoittamaan. Hankintameno-olettaman lisäksi ei voi enää tehdä muita vähennyksiä luovutusvoittoa laskettaessa.

 

Pienet luovutusvoitot verovapaita

Pienet luovutusvoitot, jotka ovat syntyneet myytäessä verovuonna yhteensä enintään 1.000 euron luovutushinnasta omaisuutta, ovat verovapaita (TVL 48 § 6 mom). Vastaavasti luovutustappiot, jotka ovat syntyneet myytäessä verovuonna hankinta-arvoltaan yhteensä enintään 1.000 euron arvoista omaisuutta, ovat verotuksessa vähennyskelvottomia (TVL 50 §:n 2 mom). Jos sijoittajalla on tarvetta vain vähäisille myynneille, kannattaa pienten luovutusvoittojen verovapaus hyödyntää.

Säännöstä sovellettaessa ei oteta huomioon sellaisen omaisuuden luovutuksia, joista saatu voitto on muualla laissa säädetty verovapaaksi, eikä tavanomaisen koti-irtaimiston tai muun siihen rinnastettavan henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetun omaisuuden luovutuksia.

 

Säilytä tositteet ja muistiinpanot järjestyksessä

Verovelvollisen on säilytettävä verotukseen liittyvät tositteet itsellään kuuden vuoden ajan verovuoden päättymisestä lukien. Verovelvollisen on myös pidettävä muistiinpanoja sijoitustoiminnastaan. Muistiinpanoissa tulee olla tiedot omaisuuden hankinta- ja luovutusajankohdista, hankinta- ja luovutushinnoista ja hankintamenoissa osakeantien tai splitien johdosta tapahtuneista muutoksista sekä muut luovutusvoiton verotuksessa tarpeelliset tiedot.

Jos omaisuus on arvo-osuusjärjestelmän tai rahastokirjanpidon piirissä, yleensä riittää, että verovelvollinen säilyttää tiliotteet tai raportit, joista mainitut tiedot ilmenevät. Muistiinpanot on säilytettävä kuuden vuoden ajan verovuoden päättymisestä.

Käytännössä tositteita kannattaa säilyttää pitempäänkin kuin vaaditut kuusi vuotta. Esimerkiksi myyntivoittoa laskettaessa ostokuitit ja mahdolliset myyntitulosta tehtäviin vähennyksiin liittyvät tositteet on syytä säilyttää vielä kuusi vuotta ko. omaisuuden myynnin jälkeen.

 

Lyhenteet

TVL Tuloverolaki
VML Laki verotusmenettelystä

 

Viimeksi päivitetty 19.04.2017 11:01

© Tekijänoikeuksin suojattua alkuperäistä materiaalia. Lainattaessa lähde mainittava (Investori.com). Jos lainaat tekstiä nettiin, pyydämme linkittämään alkuperäiselle sivulle. Kokonaisen artikkelin lainaaminen kielletty ilman Investorin kirjallista lupaa.

Protected by Copyscape Originality Checker

Investori suosittelee

tutustumaan myös blogeihin (valikosta).Lue myös

Korkokäyrä antaa tärkeää tietoa sijoittajalle

article thumbnail Talouslehden sivulta löytyy kuvaaja, johon on piirretty eripituisten markkinakorkojen tuotot....
Lue lisää...

Älä ole huono sijoittaja

article imageSijoittajat vaarantavat oman varallisuutensa monin tavoin: He käyvät liian usein osakekauppaa. He...
Lue lisää...

Lapselle rahasto-osuuksia

article thumbnail Sijoitusrahastolahjoin on mahdollista kerätä lapselle mukava pesämuna tulevaisuuden tarpeita...
Lue lisää...

Lahjaksi arvopapereita

article thumbnail Lahjoja on mukava antaa ja saada, mutta toisinaan sopivan lahjan keksiminen vaikkapa lapsille tai...
Lue lisää...


Investori.com Investori.com