Älä luota sokeasti rahastotähtiin

Sijoittajan saatavilla on jopa satoja sijoitusrahastoja, joten parhaan vaihtoehdon valinta ei ole aivan yksinkertaista. Monet käyttävät rahastojen vertailuun internetissä toimivia rahastojen luokittelupalveluja.

 

Palvelut keräävät rahastojen perustiedot yhdeksi kokonaisuudeksi ja laativat rahastoille historialliseen menestykseen perustuvia tähti-luokituksia. Suomessa rahastoja luokittelee kaksi palvelua: kansainvälisesti toimivat Morningstar ja kotimainen Eufex. Molempien käyttö on sijoittajalle ilmaista.


Vaikka rahastojen luokittelijat varoittavatkin käyttämästä luokituksia suoraan sijoitussuosituksina, käytännössä korkean tähti-luokituksen saaneet sijoitusrahastot houkuttelevat leijonanosan sijoittajien rahavirrasta. Tämän vuoksi on tärkeää tarkastella kuinka rahastoja luokitellaan ja ennustavatko tähdet rahastojen tulevaa kehitystä. Seuraavassa keskitytään Morningstarin luokitusjärjestelmään, mutta luokittelun periaatteet ovat eri palveluissa varsin yhtenevät.

Morningstarin rahastoluokitus

Morningstar jakaa sijoitusrahastot vertailukelpoisiin rahastoluokkiin. Luokitus perustuu rahaston menestykseen suhteessa muihin saman rahastoluokan rahastoihin. Saman rahastoluokan rahastoilla on vertailukelpoinen sijoituspolitiikka, maantieteellinen hajautus tai toimiala. Morningstar laskee kerran kuussa rahastojen riskikorjatun tuoton hyödyntäen kolmen viimeisen vuoden tuottohistoriaa. Tuoton laskennassa huomioidaan myös rahaston perimät palkkiot.
Tuottoa verrataan saman rahastoluokan rahastojen menestykseen ja sen perusteella suoritetaan tähti-luokitus (rating): rahastoluokassa paras 10% saa viisi tähteä, seuraava 22.5% neljä tähteä, keskimmäinen ryhmä 35% kolme tähteä, seuraava 22.5% kaksi tähteä sekä heikoin 10% yhden tähden. Kaikki rahastot eivät saa tähti-luokitusta – syynä voi olla esimerkiksi se, että rahastolla ei ole kolmen vuoden tuottohistoriaa, rahastosta ei ole saatu riittävästi tietoa, rahaston sijoituspolitiikka on muuttunut merkittävästi tai rahastoluokassa ei ole riittävästi vertailurahastoja.

Tähti-luokitus on rahastokohtainen eikä riipu salkunhoitajan vaihdoksista. Joskus luokitus voi perustua kokonaan aikaisemman salkunhoitajan toimintaan, mikä tulee ottaa huomioon luokitusta tulkittaessa. (lähde: Morningstar.fi)

Kertovatko tähdet tulevasta?

Rahastopalvelut tarjoavat erinomaisen lähtökohdan rahastojen keskinäiseen vertailuun. Palveluja käytettäessä on kuitenkin muistettava, että tähdet perustuvat rahaston historialliseen menestykseen eivätkä takaa, että rahasto on hyvä sijoitus myös tulevaisuudessa. Esimerkiksi tutkijat Christopher Blake ja Matthew Morey ovat selvittäneet Morningstarin tähtien ennustusvoimaa. Heidän tutkimuksensa "Morningstar's Ratings and Mutual Fund Performance" julkaistiin Journal of Financial and Quantitative Analysis -lehdessä syyskuussa 2000. Tutkimuksen mukaan Morningstarin alimmat luokitukset – yksi tai kaksi tähteä – ennakoivat varsin hyvin rahaston kehityksen pysymistä heikkona myös jatkossa. Ennustusvoima ylemmissä luokissa osoittautui kuitenkin ongelmalliseksi. Tutkijat eivät löytäneet selvää tilastollista näyttöä siitä, että viiden tähden rahastot voittaisivat neljän tai kolmen tähden rahastot jatkossa.

Morningstar on myös itse selvittänyt tähtien ennustusvoimaa. Tutkimustulokset on julkaistu artikkelissa “Studying the New Star Rating for Funds” Morningstar FundInvestor –raportissa marraskuussa 2004. Raportin havaintojen mukaan tähti-luokituksilla on jonkinasteista ennustusvoimaa. Yhdysvaltalaisista rahastoista viiden tähden osakerahastot tuottivat luokitusta seuraavalla jaksolla paremmin kuin 55% rahastoista, kun taas yhden tähden rahastot tuottivat paremmin kuin hiukan alle puolet rahastoista. Ennuste ei siis ole kovin vahva.

Kansainvälisissä osakerahastoissa ennustustarkkuus oli parempi. Viiden tähden rahastot tuottivat keskimäärin paremmin kuin 68% vertailukelpoisista rahastoista. Korkean rahastoluokituksen saaneet rahastot perivät keskimäärin pienempiä palkkioita kuin matalan luokituksen rahastot. Tämä ei ole yllättävää, koska rahaston kulurakenteella on todettu olevan erittäin merkittävä vaikutus sijoittajan saamaan lopputuottoon. Parhaiten Morningstarin luokitus ennusti joukkolainoihin sijoittavien rahastojen menestystä, erityisesti korkean luottoluokituksen lainojen luokassa.

Kuinka tähti-luokituksia pitäisi hyödyntää?

Edellisestä ei pidä vetää johtopäätöstä, että rahastojen luokittelupalvelut olisivat tarpeettomia – päinvastoin. Palvelut ovat erinomaisia tiedonlähteitä sijoittajalle ja hyviä lähtöpisteitä rahastosijoittamiseen, kunhan annettuja tietoja luetaan oikein. Miksi rahastojen tulevaisuuden ennakointi sitten on niin vaikeaa? Rahastoluokitusten ennustuskyky palaa viimekädessä kysymykseen, onko sijoitusrahastojen menestyksessä pysyvyyttä vai vaihtelevatko kärkisijat enemmän tai vähemmän satunnaisesti. Tutkimus on löytänyt heikkoa ja ristiriitaista todistusaineistoa menestyksen pysyvyydestä. Sijoittajan kannalta mielenkiintoista on, että vahvinta pysyvyys on ollut juuri heikoimpien rahastojen keskuudessa. Heikoimmat rahastot suhteessa vertailukelpoisiin rahastoihin ovat heikkoja todennäköisesti myös tulevaisuudessa.

Sijoittajan on yleensä parempi rakentaa hyvin hajautettu rahastosalkku parhaiten menestyneiden rahastojen tavoittelemisen sijaan. Riskinä on, että huippurahastoja tavoitellessaan tulee sijoittaneeksi eilisen tähtiin kalliilla hinnoilla. Parhaiten rahastoluokitukset näyttäisivät tunnistavan heikoimmat rahastot, joten yhden ja kahden tähden rahastojen poisjättäminen valintaprosessin aluksi voi olla perusteltua. Siitä eteenpäin sijoittajan on kuitenkin tehtävä itsenäistä tutkimustyötä. Kuten Morningstarin FundInvestor asian ilmaisee: ”Morningstarin rahastoluokitus voi olla avuksi, mutta se ei vapauta sijoittajaa tekemästä kotitehtäviä rahastojen perusominaisuuksista”.


© Tekijänoikeuksin suojattua alkuperäistä materiaalia. Lainattaessa lähde mainittava (Investori.com). Jos lainaat tekstiä nettiin, pyydämme linkittämään alkuperäiselle sivulle. Kokonaisen artikkelin lainaaminen kielletty ilman Investorin kirjallista lupaa.

Protected by Copyscape Originality Checker


Lue myös

Lahjaksi arvopapereita

article thumbnail Lahjoja on mukava antaa ja saada, mutta toisinaan sopivan lahjan keksiminen vaikkapa lapsille tai...
Lue lisää...

Sijoittajan huoneentaulu

article thumbnail
Lue lisää...

Sijoittamisen viisastenkivi – hajautus

article thumbnail Osakesijoittajat ovat pitkään etsineet sijoittamisen viisastenkiveä, menetelmää, joka toisi...
Lue lisää...

Onko indeksisijoitus paras sijoitus?

article thumbnail Akateeminen sijoitustutkimus neuvoo yleensä sijoittajia laittamaan valtaosan sijoitussalkun...
Lue lisää...