Hyödykkeitä salkkuun

ETF-tuotteet (Exchange Traded Fund), eli pörssissä listatut indeksiosuudet, mahdollistavat helpon ja kustannustehokkaan osallistumisen eri markkinoille. ETF:n voi mieltää sijoitusrahastoksi, jonka osuuksilla käydään pörssikauppaa osakkeiden tapaan. ETF:ien kautta sijoittaja voi hajauttaa sijoituksiaan uusille markkinoilla ja varallisuusluokkiin, jotka muutoin usein ovat sijoittajan ulottumattomissa.


Yksi ETF:ien kautta avautuva mielenkiintoinen varallisuusluokka on hyödykkeet (engl. commodities). Hyödykkeet ovat standardoitavissa olevia raaka-aineita tai alkutuotteita, joilla voidaan käydä kauppaa saman laatuisena. Kaupankäynti maailman hyödykepörsseissä määrittää päivittäin markkinahinnan esimerkiksi öljylle, metalleille, viljalle ja jopa karjalle.

Varsinainen hyödykekauppa tapahtuu hyödykepörsseissä yleensä futuurisopimuksien avulla. Futuurisopimukset ovat sitovia sopimuksia ostaa tai toimittaa tietty hyödyke-erä ennaltamäärättynä ajankohtana ennalta sovittuun hintaan. Myös yksityissijoittaja voi osallistua kansainväliseen hyödykekauppaan sijoittamalla ETF-osuuksiin, jotka seuraavat tietyn hyödykkeen tai hyödykeindeksin kehitystä. Osakesijoittajalle sijoitus hyödykkeisiin onkin hyvä keino hakea lisää hajautushyötyä ja sitä kautta parantaa oman sijoitussalkun riskiprofiilia.

 

Hyödykkeistä hajautushyötyä


Hyödykemarkkinoilla kysyntä ja tarjonta kohtaavat, ja hinnanmuodostus on ehkäpä helpommin hahmotettavissa kuin monilla muilla markkinoilla. On myös helppoa huomata miksi hyödykkeet tuovat hajautushyötyä osakkeiden rinnalla. Pörssiyhtiöt eivät välttämättä pysty täysimääräisesti siirtämään raaka-aineiden tai energian nopeaa hinnannousua omiin tuotehintoihinsa, jolloin niiden voittomarginaalit pienenevät. Päinvastaisessa tilanteessa tuotannontekijöiden halventuminen luonnollisesti parantaa yhtiön tuloksentekomahdollisuuksia. Toimimalla sekä osake- että hyödykemarkkinoilla sijoittaja voi tasoittaa koko sijoitussalkun tuoton vaihtelua.

Hajautushyödyt näkyvät myös pitkän aikavälin tuottotilastoissa. Hyödykkeet tyypillisesti osoittavat lievästi negatiivista korrelaatiota osaketuottojen kanssa, mikä merkitsee hyödykkeiden tarjoavan hyvän hajautushyödyn osakesijoittajalle. Yleistäen voisi siis todeta, että hyödykkeillä on (lievä) taipumus keskimäärin laskea osakkeiden noustessa, ja päinvastoin. Osakesijoittajalle tämä merkitsee sitä, että jos sijoitussalkkuun lisätään pieni osuus riskipitoisiakin hyödykkeitä, voi sijoitusriski laskea koko sijoitussalkun tasolla.

Hyödykkeistä saatavaa hajautushyötyä tehostaa sekin, etteivät hyödykkeiden tuotot ole voimakkaasti keskenään korreloituneita (tuotot liikkuvat eri tahtiin). Osaketuotot ovat voimakkaammin korreloituneita, koska osakkeiden hintoihin vaikuttavat kaikille osakkeille yhteiset tekijät, kuten korkoympäristö ja sijoittajien kysyntä osakkeille. Hyödykkeiden hinnanmuodostukseen vaikuttavat tekijät ovat moninaiset, ja on luontevaa odottaa ettei esimerkiksi vehnän ja öljyn kysynnälle löydy voimakasta keskinäistä riippuvuutta.

Hyödykkeiden tuottopotentiaali


Hyödykkeet tarjoavat hajautushyödyn lisäksi myös reaalista tuottoa, joskin tavallisen osakesijoittajan salkussa nimenomaan hajautushyödyn merkitys korostuu. Pitkän aikavälin tilastot osoittavat, että hyödykeindeksit voivat tarjota joukkovelkakirjoja parempaa tuottoa, tosin tuoton vaihtelut ovat olleet suuria. Esimerkiksi Journal of Alternative Investments –lehdessä (Summer 2000, 50) julkaistun tilaston mukaan hyödykeindeksi (Chase Physical Commodity IndexSM) on tuottanut vuosina 1970–1999 keskimäärin 12,2 % tuoton, tuoton keskihajonnan ollessa 19,6 %. Vertailun vuoksi S&P 500 -osakeindeksi tuotti vastaavana ajanjaksona 14,9 % keskimääräisen tuoton, hajonnan ollessa 16,0 %.

Edellisessä esimerkissä oleva hyödykeindeksi muodostuu 18 eri hyödykkeestä maakaasusta maissiin. Osakesijoittajan, joka tavoittelee hyödykkeiden tuomaa hajautushyötyä, ei tarvitse tuntea eri hyödykkeiden markkinoita. Hajautushyödyn saavuttamiseksi riittää sijoitus tuotteeseen, joka seuraa laajan hyödykeindeksin kehitystä. Huomattavaa on myös, ettei kokonaistuoton sisältävän hyödykefutuuri-indeksin tuotto muodostu pelkästään hyödykkeiden hintojen noususta, vaan käytännössä futuurisopimusten vakuuksien riskittömästä korkotuotosta sekä sopimusten ’teknisistä tuotoista’.

Hyödykkeitä salkkuun valmiilla tuotteilla


ETF-tuotteita ja vastaavia on hyödykemarkkinoille saatavilla jo kymmeniä useissa pörsseissä ympäri maailmaa. Näistä tuotteista löytyy passiiviseen sijoittamiseenkin sopivia tuotteita tehostamaan sijoitussalkun hajautusta (esimerkiksi hajautettuja hyödykeindeksejä seuraavia tuotteita), mutta toisaalta tuotteet mahdollistavat haluttaessa myös aktiivisen kaupankäynnin.

Hyödyke-ETF:ien lisäksi markkinoilla on muitakin hyödykkeisiin perustuvia tuotteita, jotka eroavat toisistaan toteutukseltaan ja usein myös riskiprofiililtaan. Näitä ovat ETC (Exchange Traded Commodities), ETN (Exchange Traded Notes) sekä hyödykesertifikaatit (open end certificates).

Osa hyödyke-ETF:istä soveltuu passiiviseen sijoittamiseen, kun taas toiset ovat riskipitoisempia ja tarkoitettu aktiiviselle sijoittajalle. Markkinoilla on esimerkiksi ’short-ETF:iä’, jotka mahdollistavat hyötymisen hyödykkeen hintojen laskusta, sekä vivutettuja rahastoja, jotka tarjoavat hinnanmuutoksen esimerkiksi kaksinkertaisena. Tuotteiden riskeihin kannattaa aina tutustua huolellisesti.

Osakesijoittajan näkökulmasta tuotteen valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota ainakin tuotteella saavutettavaan hajautushyötyyn (mitä indeksiä tuote seuraa), tuotteen likviditeettiin (yleensä kannattaa valita tuote, jolla on hyvä vaihto) sekä kustannustehokkuuteen (edulliset kokonaiskustannukset). Omiin tarpeisiin soveltuvista vaihtoehdoista on hyvä keskustella asiantuntevan sijoitusneuvojan kanssa.


© Tekijänoikeuksin suojattua alkuperäistä materiaalia. Lainattaessa lähde mainittava (Investori.com). Jos lainaat tekstiä nettiin, pyydämme linkittämään alkuperäiselle sivulle. Kokonaisen artikkelin lainaaminen kielletty ilman Investorin kirjallista lupaa.

Protected by Copyscape Originality Checker


Lue myös

Älä ole huono sijoittaja

article imageSijoittajat vaarantavat oman varallisuutensa monin tavoin: He käyvät liian usein osakekauppaa. He...
Lue lisää...

Rahastosijoittajan muistilista

article imageSijoittamisen aloittaminen onnistuu helpoiten sijoitusrahastoilla. Tässä rahastosijoittajan...
Lue lisää...

Korkokäyrä antaa tärkeää tietoa sijoittajalle

article thumbnail Talouslehden sivulta löytyy kuvaaja, johon on piirretty eripituisten markkinakorkojen tuotot....
Lue lisää...

Geenitkin vaikuttavat sijoitusmenestykseen

article thumbnail Käytännössä jokainen sijoittaja sortuu joskus tavallisiin sijoitusvirheisiin; ”liiallinen...
Lue lisää...