Osinko ja osakekurssi

4. Osakesijoittaminen

Teoreettisesti osakkeen oikea arvo on kaikkien sijoittajille tulevaisuudessa tulevien osinkojen nykyarvo. Käytännössä teorian hyödyntäminen yksittäisen osakkeen arvonmääritykseen on vähintäänkin vaikeaa.

Tulevien osinkojen arviointi sisältää paljon epävarmuutta ja osinkojen nykyarvolaskennassa käytettävä sijoittajien kollektiivinen tuottovaatimuskin on hiukan epämääräinen käsite. Sijoittajan kannattaakin teoriasta oppia se, että pitkällä aikavälillä yhtiön tuloksen kasvu, ja siitä jaettavan osingon kasvu, määräävät yhtiön pörssikurssin kehityksen.

Lisää aiheesta osinko: Klikkaa.

Tutkimusten mukaan nämä osakkeet tuottavat parhaiten

4. Osakesijoittaminen

Pörssiosakkeet voidaan jakaa kasvu- ja arvo-osakkeisiin. Arvo-osakkeiden markkinahinta on matala suhteessa yhtiön taseesta laskettuun osakekohtaiseen kirja-arvoon. Kasvuosakkeista taas maksetaan pörssissä paljon suhteessa kirja-arvoon, koska sijoittajat odottavat yhtiön tuloksen kasvavan nopeasti.

Tutkijat Eugene Fama ja Kenneth French ovat selvittäneet 13 keskeisen osakemarkkinan kasvu- ja arvo-osakkeiden tuottoeroja ajalta 1975-95. Tutkimus on julkaistu Journal of Finance -lehdessä joulukuussa 1998*. Tutkimuksessa selvisi, että kahdessatoista maassa kolmestatoista arvo-osakkeet ovat pitkällä aikavälillä tuottaneet paremmin kuin kasvuosakkeet. Osakkeet jaettiin kasvu- ja arvo-osakkeisiin käyttäen P/B -lukua (osakkeen hinta suhteessa kirja-arvoon). Tuottoero kansainvälisen arvo-osakesalkun (matala P/B) ja kasvuosakesalkun (korkea P/B) välillä oli tutkimuksessa peräti 7.68 prosenttiyksikköä.

Myös käyttäen valintakriteereinä tunnuslukuja P/E (osakkeen hinta suhteessa osakekohtaiseen tulokseen), P/CF (osakkeen hinta suhteessa vapaaseen kassavirtaan) ja osinkotuotto (osakekohtainen osinko suhteessa osakkeen hintaan) saatiin vastaavia tuloksia.

Suomi ei kuulunut Faman ja Frenchin tutkimukseen, mutta Helsingin kauppakorkeakoulun yhteydessä (nyk. Aalto yliopisto) toiminut LTT-Tutkimus Oy on saanut vastaavia tuloksia käyttäen suomalaista aineistoa ajalta 1975-98.

* Eugene, Fama & French, Kenneth. Value versus Growth: The International Evidence. Journal of Finance 53 (1998), 1975-99.

Korkea osinkotuotto voi tarjota turvaa

4. Osakesijoittaminen

Efektiivisestä osinkotuotosta (osakekohtainen osinko jaettuna osakkeen hinnalla) ei yksittäisen osakkeen kohdalla voi päätellä onko kysymyksessä hyvä tai huono sijoitus. Korkean osinkotuoton osakkeita (ryhmänä) voi kuitenkin pitää turvallisempina sijoituksina kuin matalaa osinkotuottoa tarjoavia osakkeita.

Osinkotuottoja sellaisenaan ei voi kuitenkaan vertailla eri yhtiöiden kesken. Yhtiöiden rahoitustarpeet ovat erilaisia. Matala osinkotuotto kertoo usein kasvuyhtiöstä. Tulosta ei jaeta osinkoina omistajille, vaan käytetään tulevaisuuden investointeihin, ja sitä kautta kasvattamaan osinkoja tulevaisuudessa. Menettely on osakkaan edun mukaista ja luo sijoittajille lisäarvoa, jos kaavaillut investoinnit tuovat parempaa tuottoa kuin osakesijoittajat vaativat pääomalleen.

Jos kasvuodotukset eivät sitten jostakin syystä toteudukkaan, tai esimerkiksi korkotaso nousee, jolloin tulevien osinkojen arvo sijoittajien silmissä laskee, seuraa osakekurssin lasku. Korkeaa osinkotuottoa tarjoavat yhtiöt, sen sijaan, toimivat yleensä vakiintuneilla toimialoilla, joissa kasvumahdollisuudet ovat maltillisemmat, ja myös osakekurssien heilunta on pienempää.

Lisää aiheesta osinko: Klikkaa.

Lue osinkojen merkityksestä pitkän aikavälin sijoitustuottoon:
http://www.investori.com/j/artikkelit/osakesijoittaminen/191-osingot-ja-osaketuotot

Yhteydenotto / Apua. ©1998 - 2017 Investori.com.