Korvamerkit: trading

Sijoittaminen vs. trading

1. Yleistä

Sijoittamisella tarkoitetaan pitkäjänteistä toimintaa, jossa sijoittaja hankkii sijoituskohteen odottaen sen arvonnousua ja/tai säännöllistä tuloa sijoituskohteesta. Pitkäaikainen arvopaperisijoittaminen on syytä erottaa arvopapereiden nopeasta kaupankäynnistä (engl. trading), joka on luonteeltaan erilaista.

Tradereita ei kiinnosta sijoituskohteen pitkän tähtäimen näkymät, vaan he pyrkivät löytämään markkinoilta hinnoitteluvirheitä ja hyötymään niistä nopeilla, päivän sisäisillä kaupoilla.

Sijoitusmarkkinoiden toiminnan kannalta molemmat ’sijoitusmuodot’ ovat hyödyllisiä. Pitkäaikaiset sijoittajat viime kädessä tarjoavat varoja yhteisöjen, yritysten ja rahoituslaitosten käyttöön. Traderit taas varmistavat tehokkaan hinnanmuodostuksen markkinoilla.

Tuoton kannalta pitkäjänteinen sijoittaminen on huomattavasti tradausta helpompaa. Hyvin hajautetun osakesalkun omistaja voi suhtautua varsin luottavaisesti sijoituksensa arvonnousuun pitkällä aikavälillä. Traderin menestys taas riippuu hänen omista toimistaan, sekä merkittävässä määrin myös onnesta. Sijoittaminen onkin parasta aloittaa nimenomaan pitkän aikavälin sijoituksia tehden.

Lue myös "traderin perusohjeet":
http://www.investori.com/j/artikkelit/osakesijoittaminen/136-traderin-ohjeet

Hyvätkään sijoitusvihjeet eivät takaa menestystä

9. Lisävinkkejä

Sijoitusvihjeiden seuraamisella on aina hintansa. Tätä kuvastaa hyvin Journal of Finance -lehdessä huhtikuussa 2001 julkaistu tutkimus: "Can Investors Profit from the Prophets? Security Analyst Recommendations and Stock Returns". Tutkijat Brad Barber, Reuven Lehavy, Maureen McNichols ja Brett Trueman kävivät läpi vuosilta 1985-1996 kaikkiaan yli 360.000 ammattilaisten laatimaa osakesuositusta.

Osakkeet jaettiin konsensussuositusten, 'keskimääräisten suositusten', mukaan viiteen luokkaan - vahvimmasta ostokandidaatista voimakkaimman myyntisuosituksen saaneisiin. Viiden, suositusten mukaan säännöllisesti tasapainotetun, salkun tuloksia verrattiin toisiinsa sekä yleiseen markkinakehitykseen.

Vahvimmista ostokandidaateista muodostettu salkku tuotti ajanjaksolla suurimman 18,8 prosentin keskituoton, kun taas vahvimmista myyntikandidaateista rakennettu salkku ylti vain 5,8 prosenttiin. Markkinatuotto vastaavalla ajanjaksolla oli 14,5 prosenttia. Suurin ennustusvoima oli pienissä yhtiöissä. Parissa sadassa suurimmassa yhtiössä tutkijat eivät löytäneet luotettavaa tuottoeroa eniten ja vähiten suositeltujen osakkeiden välillä.

Konsensussuosituksilla oli siis ennustusvoimaa, tutkijoiden mukaan vieläpä hämmästyttävän paljon. Suositusten hyödyntäminen edellytti kuitenkin sijoittajalta ripeää toimintaa analyysin julkistuksen jälkeen ja johti tutkijoiden käyttämässä mallissa hyvin aktiiviseen kaupankäyntiin. Tutkijat toteavatkin, että kun strategian edellyttämät kaupankäyntikustannukset otetaan huomioon, suositusten seuraamisella saavutettava ylisuuri tuotto katoaa. Ammattilaistenkaan laatimat vihjeet eivät siis välttämättä takaa trading-menestystä. Parhaiten sijoittaja hyödyntää tuoreita osakesuosituksia oman näkemyksen tukena myytäessä salkusta osakkeita tai hankittaessa siihen uusia.

Tärkeä opetus osakekauppaa käyvälle

4. Osakesijoittaminen

Monet osaketraderit näyttävät "unohtavan" kaupankäynnistä aiheutuvat kulut, jotka syövät trading-salkun tuotosta merkittävän osan. Asiaa ovat tutkineet Brad Barber ja Terrance Odean tutkimuksessaan "Trading Is Hazardous to Your Wealth". Tutkimus julkaistiin Journal Of Finance -lehdessä huhtikuussa 2000.

Tutkimuksessa suuren osakevälittäjän yksityiset asiakkaat jaettiin viiteen ryhmään kaupankäynnin aktiivisuuden mukaan. Sijoittajaryhmien menestystä verrattiin kuuden vuoden ajalta S&P 500 -indeksirahaston tuottoon ennen ja jälkeen kaupankäyntikulujen.

Sijoittajista eniten kauppaa käyvän viidenneksen osakesalkku vaihtui yli kaksi kertaa vuodessa. He eivät saavuttaneet merkittävästi vertailuindeksiä parempaa raakatuottoa, mutta hävisivät S&P 500 -indeksirahastolle kulujen jälkeen keskimäärin 5.5 prosenttiyksikköä vuodessa. Kun lisäksi huomioitiin, että näiden sijoittajien salkut sisälsivät enemmän pienten yhtiöiden osakkeita ja markkinariskiä, hävisivät he peräti 10.3 prosenttiyksikköä vastaavan markkinariskin sisältävälle vertailuindeksille.

Parhaan nettotuoton saavutti vähiten salkkuaan pyörittävä viidennes yksityissijoittajista. Heidän netto-sijoitustuottonsa oli jopa hieman parempi kuin indeksirahaston, suuremman markkinariskin takia. Kuudessa vuodessa ero kasvoi suureksi: Keskimäärin tradereitten salkku kasvoi 91 %, kun vähän kauppaa käyvien salkku kasvoi 177 %.

Lue myös: Traderin perussäännöt

Yhteydenotto / Apua. ©1998 - 2017 Investori.com.