Tag: "sijoitusrahastot"

Sijoitusrahaston avaintietoesite on nyt pakollinen

Jokaisen rahastoyhtiön on laadittava avaintietoesite kunkin hoitamansa sijoitusrahaston osalta viimeistään 30.6.2012 alkaen. UCITS IV-direktiivin (2009/65/EY) tuomien muutosten myötä sijoitusrahastojen yksinkertaistettu rahastoesite korvataan sijoittajille annettavalla avaintietoesitteellä (Key Investor Information, KIID).

Lisätietoja:

http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Tiedotteet/Valvottavatiedotteet/Pages/42_2012.aspx

  05.07.2012 , Jouni   , Ajankohtaista,

Uusi sijoitusrahastodirektiivi helpottaa rahastojen vertailtavuutta

Sijoitusrahastotoiminnan sääntely uudistuu, kun uusi direktiivi astuu voimaan. Direktiivin tavoitteena on helpottaa rahastoyhtiöiden rajan yli -toimintaa sekä tehostaa rahastoyhtiöiden toimintaa mm. mahdollistamalla sijoitusrahastojen koon kasvattaminen. Sijoittajan kannalta näkyvin muutos on se, että sijoitusrahastojen vertailu helpottuu, kun uusi avaintietoesite otetaan käyttöön.

Lisätietoja osoitteesta:
http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Finanssiasiakas/Artikkelit/Pages/03_2011.aspx

  16.09.2011 , Jouni   , Yleistä,

Uusi direktiivi muuttaa sijoitusrahastojen sääntelyä heinäkuussa

Heinäkuussa 2011 voimaan saatettava sijoitusrahastodirektiivin muutos eli ns. UCITS (1) IV -direktiivi uudistaa sijoitusrahastojen sääntelyä. Direktiivi helpottaa rahasto-osuuksien tarjontaa rajojen yli ja asettaa uusia vaatimuksia rahastoista sijoittajille annettaville tiedoille.
Keskeiset muutokset

UCITS IV -direktiivillä muutetaan nykyistä sijoitusrahastodirektiiviä seuraavasti:

  • Otetaan käyttöön ns. rahastoyhtiöpassi, jonka perusteella kotijäsenvaltiossaan toimiluvan saanut rahastoyhtiö voi perustaa ja hoitaa sijoitusrahastoja toisessa jäsenvaltiossa joko sivuliikkeen kautta tai rajan yli -palvelujen tarjoamisen vapauden nojalla. Jatkossa rahastoyhtiö voi myös sijaita eri valtiossa kuin rahaston kotivaltiossa. Rahastoyhtiöpassin myötä rahastoyhtiöiden riskienhallinnalle asetetaan nykyistä tarkempia vaatimuksia.
  • Rahasto-osuuksien tarjontaa rajojen yli helpotetaan tuntuvasti. Markkinoinnin aloittamista koskevan ilmoitusprosessin määräaikoja lyhennetään ja vaadittavaa materiaalia sekä käännösvaatimuksia karsitaan.
  • Yksinkertaistettu rahastoesite korvataan sijoittajalle annettavilla avaintiedoilla (Key Information Document, KID). Näillä tarkoitetaan vakiomuotoista yleiskielistä asiakirjaa, joka sisältää rahaston keskeiset tiedot: sijoituspolitiikan ja sijoitustavoitteen, synteettisen riski/tuottomittarin, kulut sekä tuottohistorian. Tämä kaksisivuinen asiakirja on ainoa, joka jatkossa vaaditaan kohdevaltion kielellä.
  • UCITS-rahastojen fuusiot rajojen yli mahdollistuvat. Fuusioitavien yhteissijoitusyritysten erilainen juridinen muoto ei ole este fuusiolle.
  • Mahdollistetaan master-feeder-rakenne myös UCITS-rahastoilla. Tällaisessa rakenteessa ns. feeder rahasto voi sijoittaa kaikki varansa master-rahastona toimivaan UCITS-rahastoon samassa tai toisessa jäsenvaltiossa. Tavoitteena on kasvattaa sijoitusrahastojen kokoa ja siten saavuttaa skaalaetuja rahastojen hallinnoinnissa. Nykyisin tällainen järjestely on ollut mahdollinen Suomessa vain erikoissijoitusrahastoille, ja sitä on käytetty erityisesti ulkomaisille osakemarkkinoille sijoittamiseen.
  • Vahvistetaan kansallisten valvontaviranomaisten yhteistyötä. Jatkossa esim. rahastoyhtiön kotivaltion viranomainen hoitaa rahaston markkinoinnin aloittamiseen toisessa jäsenvaltiossa liittyvän tietojenvaihdon isäntävaltion viranomaisen kanssa. Suuri osa tietojenvaihdosta toteutetaan sähköisesti.

Lähde: Finanssivalvonta

  15.04.2011 , Jouni   , Ajankohtaista,
* This skin only uses one single template which includes most of its features. * It will also rely on default includes for specific dispays (like the comment form). * * For a quick explanation of b2evo 2.0 skins, please start here: * {@link http://manual.b2evolution.net/Skins_2.0} * * The main page template is used to display the blog when no specific page template is available * to handle the request (based on $disp). * * @package evoskins * @subpackage custom * * @version $Id: index.main.php,v 1.9 2007/11/03 23:54:39 fplanque Exp $ */ if( !defined('EVO_MAIN_INIT') ) die( 'Please, do not access this page directly.' ); // This is the main template; it may be used to display very different things. // Do inits depending on current $disp: skin_init( $disp ); // -------------------------- HTML HEADER INCLUDED HERE -------------------------- skin_include( '_html_header.inc.php' ); // Note: You can customize the default HTML header by copying the generic // /skins/_html_header.inc.php file into the current skin folder. // -------------------------------- END OF HEADER -------------------------------- ?>
 

Search

Viestit

Tag: "sijoitusrahastot"