Tag: "sijoitusrahaston verotus"

Rahastosijoittamisen verotus

8. Sijoittajan verotus


Valokuva Investori

Verotuksen kannalta rahastosijoittaminen on parhaimmillaan hyvin yksinkertaista. Itse sijoitusrahastot ovat toiminnassaan verovapaita, ja verojen maksaminen tulee ajankohtaiseksi vasta, kun varoja jaetaan rahastosta sijoittajille.

Sijoitusrahasto-osuuksien myyntivoitot ja rahaston maksamat tuotot ovat veronalaista pääomatuloa (pääomatulovero on 30% 30.000 euroon asti ja 34% tämän ylittävältä osalta vuonna 2017). Rahastoyhtiö suorittaa tuotto-osuuden maksun yhteydessä ennakonpidätyksen ja tilittää sen verohallinnolle.

Sijoittajan ei itse tarvitse ilmoittaa verottajalle tuottoa, siitä toimitettua ennakonpidätystä eikä sijoitettua pääomaa (kotimaisen rahastoyhtiön tapauksessa). Verottaja saa nämä tiedot suoraan rahastoyhtiöltä.

Rahasto-osuuksien luovutuksen (myynnin) osalta sijoittajan on ilmoitettava verottajalle syntyneet luovutusvoitot/ -tappiot (nykyisin myös nämä tiedot siirtyvät suoraan rahastoyhtiöstä verottajalle, verovelvollinen on kuitenkin vastuussa tietojen oikeellisuudesta). Rahasto-osuuksien lunastuksen yhteydessä rahastoyhtiö ei suorita ennakonpidätystä.

Verovinkit on kirjoitettu tuloverolain mukaan verotettavan luonnollisen henkilön tai kuolinpesän näkökulmasta.

Contact / Help. ©1998 - 2021 Investori.com.