Tag: "kasvuosakkeet"

Tutkimusten mukaan nämä osakkeet tuottavat parhaiten

4. Osakesijoittaminen

Pörssiosakkeet voidaan jakaa kasvu- ja arvo-osakkeisiin. Arvo-osakkeiden markkinahinta on matala suhteessa yhtiön taseesta laskettuun osakekohtaiseen kirja-arvoon. Kasvuosakkeista taas maksetaan pörssissä paljon suhteessa kirja-arvoon, koska sijoittajat odottavat yhtiön tuloksen kasvavan nopeasti.

Tutkijat Eugene Fama ja Kenneth French ovat selvittäneet 13 keskeisen osakemarkkinan kasvu- ja arvo-osakkeiden tuottoeroja ajalta 1975-95. Tutkimus on julkaistu Journal of Finance -lehdessä joulukuussa 1998*. Tutkimuksessa selvisi, että kahdessatoista maassa kolmestatoista arvo-osakkeet ovat pitkällä aikavälillä tuottaneet paremmin kuin kasvuosakkeet. Osakkeet jaettiin kasvu- ja arvo-osakkeisiin käyttäen P/B -lukua (osakkeen hinta suhteessa kirja-arvoon). Tuottoero kansainvälisen arvo-osakesalkun (matala P/B) ja kasvuosakesalkun (korkea P/B) välillä oli tutkimuksessa peräti 7.68 prosenttiyksikköä.

Myös käyttäen valintakriteereinä tunnuslukuja P/E (osakkeen hinta suhteessa osakekohtaiseen tulokseen), P/CF (osakkeen hinta suhteessa vapaaseen kassavirtaan) ja osinkotuotto (osakekohtainen osinko suhteessa osakkeen hintaan) saatiin vastaavia tuloksia.

Suomi ei kuulunut Faman ja Frenchin tutkimukseen, mutta Helsingin kauppakorkeakoulun yhteydessä (nyk. Aalto yliopisto) toiminut LTT-Tutkimus Oy on saanut vastaavia tuloksia käyttäen suomalaista aineistoa ajalta 1975-98.

* Eugene, Fama & French, Kenneth. Value versus Growth: The International Evidence. Journal of Finance 53 (1998), 1975-99.

Contact / Help. ©1998 - 2021 Investori.com.